12.12.2012

 

Европейската комисия официално стартира Панорама на уменията в ЕС - онлайн инструмент, представящ количествена и качествена информация за краткосрочни и средносрочни нужди от умения. Панорама включва най-развиващите се професии, както на равнище ЕС, така и в различните държави-членки. Тя показва например, че най-търсените професии в ЕС са тези на професионалистите по финанси и продажби. Сред дефицитните професии попадат още биолози, фармаколози, лекари и сродни на тях специалисти, медицински сестри, компютърни специалисти и инженери.

Сайтът съдържа подробна информация по сектори и професии, представени по държави, като платформата се актуализира редовно с последните налични данни.

В раздел „Полезни ресурси“ за България на първо място е посочен осъществявания от БСК по ОП „Развитие на човешките ресурси“ проект “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”. Проектът се осъществява в периода 2009-2013 г., когато ще стартира национална онлайн базирана информационна система за оценка на компетенциите на работната сила.

Панорама на уменията в ЕС включва още:

  • Анализи, фокусирани върху професионалните тенденции, вкл. върху конкретни сектори. Също така, представят се прогнози за развитието на секторите и специфичните нужди от умения и компетенции.
  • Опис на съществуващите източници на информация на национално, европейско и международно ниво. Това позволява на потребителите да имат лесен достъп до съществуващата информация, която досега беше твърде разпръсната.


Като част от европейската „Панорама на уменията“, Европейската комисия публикува Доклад за свободните работни места и подбор на персонала. Това е първият от поредицата доклади, които ЕК ще представя на всеки две години, като се фокусира върху търсенето на работна ръка и умения, и по този начин ще осигурява по-добро функциониране на пазарите на труда.

Сред основните констатации в доклада на ЕК са:

  • Частният сектор реагира по-бързо на бизнес цикъла по подбор на персонала спрямо обществения сектор, където мерките за икономии се увеличават;
  • Последните модели за подбор на кадри отразяват тенденцията за образователна модернизация – като цяло се увеличават изискванията за умения във всички професионални групи;
  • Въпреки това, повечето хора, които са успели да си намерят работа, са от по-ниските квалификационни групи (например, продавачи, сервитьори, лични сътрудници и др.), но това се дължи на по-високото текучество на такъв тип кадри.
  • Във всички страни от ЕС (независимо от ситуацията на трудовия им пазар, вкл. Гърция, Румъния и Испания) съществуват трудности за набиране на персонал в определени сфери;
  • Най-голям недостиг на специалисти има в областта на здравеопазването (акушерки, медицински сестри, лекари), информационните технологии, инженеринга и финансите.

 

Дата: 12.12.2012

Източник: БСК

Прочетено: 4621