29.07.2011

Българската стопанска камара (БСК) започва разписването на стандарти за 140 ключови длъжности в електрониката, електротехниката, туризма, металургията, мебелната промишленост, производството на храни и машини. Ключовите длъжности са стратегически важни, защото се очаква от тях да повишат производителността и конкурентоспособността на секторите, коментира Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите.

За създаването на стандартите за длъжностите са избрани 5 от водещите компании за управление на човешките ресурси. Специалистите, заедно с браншовите камари и изградените за целта секторни консултативни съвети, ще проучат внимателно всички работни позиции в определените сектори, след което ще се разработят секторни компетентностни модели. Очаква се за определена ключова длъжност или професия да се знае образователната степен, необходимия опит, знания и умения, както и компетенциите, които характеризират гарантират успешното й практикуване. С въвеждането на компетентностни стандарти, в икономическите сектори ще се улесни развитието на умения, гъвкавостта и адаптивността на работната сила. Разходите за обучение и подбор на служители ще бъдат много по-ефективни. Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация ще се приближат до професионалните стандарти и до реалните потребности от умения, изисквани от пазара на труда. Ценното при определянето на стандартите за професиите и длъжностите е и това, че те ще бъдат съобразени с уменията,  изисквани на европейския пазар на труда. С това българските специалисти ще могат спокойно да работят на същите позиции в европейската икономика, допълва Томчо Томов.

До 2013 година в двадесет икономически браншове ще бъдат въведени компетентностни стандарти за над 400 длъжности. Създаването на условия за обективно оценяване и развитие на компетенциите е част от задачите по проекта за „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони". В ход е проектирането на онлайн базирана информационна система, включваща секторни модели и каталози с компетенции, длъжностни профили, електронна платформа за е-обучение и оценяване, платформа за анализи на пазара на труда, ресурсен каталог за развитие и пр. 

В рамките на проекта се очаква още да се подпомогне професионалното ориентиране, признаването на знания и умения, които са придобити в живота и практиката на хората, за които не е задължително да са част от формалното образование. Ще бъдат обучени и сертифицирани над 200 оценители на компетенции. Около 2000 ръководители на екипи и мениджъри ще бъдат консултирани по процесите свързани с внедряване на компетентностния подход в управлението на човешките ресурси и оценката на трудовото представяне на техните служители. Специалистите на БСК ще работят и за въвеждането у нас на електронен паспорт на уменията, който ще удостоверява нивото на придобитите и оценени в практиката умения и ще изпълнява ролята на виртуално портфолио, документиращо качествата на кандидатите за работа.

 

Дата: 29.07.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3493