06.08.2010

 

В рамките на проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", изпълняван от Българската стопанска камара - съюз на българския бизнес по ОП „РЧР", бе създадено Звено за оценка на компетенциите на работната сила (ЗОК).

Основен акцент в работата на новата структура е поставен върху извършването на експертизи и анализи, свързани с управлението на компетенциите на работната сила; създаването на организационна и технологична инфраструктура за развитие и оценка на компетенциите в българската индустрия, в контекста на бързо променящите се технологии.

ЗОК осъществява координация и контрол между отделните дейности по проекта с цел постигане на завършен резултат при необходимото качество на междинните и крайни продукти.

В рамките на проекта се предвижда ЗОК да прерасне в Национален център за оценка на компетенциите, за целите на който ще бъде изградена Националната референтна мрежа от секторни консултативни съвети и регионални центрове за оценка на компетенциите.

Сред основните задачи на Звеното е да подпомага методически експертните екипи и оценителите и да координира провеждането на множеството обучения и дискусионни форуми, предвидени по проекта. След предстоящото създаване на Национален съвет за оценка на компетенциите и секторни съвети, като част от Националната референтна мрежа, ЗОК ще поеме и дейностите по тяхното информационно и методологическо осигуряване.

ЗОК отговаря и за  събирането и публикуването на информация за нормативни изисквания, стандарти, добри практики, чужд опит и инструменти за оценяване на компетенциите на работната сила. Това ще става в специално създадения за целта информационен портал www.competencemap.bg. Към него ще бъде интегрирана и Информационна система за оценка на компетенциите, която е крайна цел на осъществявания от БСК проект.

 

 

Дата: 06.08.2010

Източник: БСК

Прочетено: 3695