18.10.2010

  • Продължава недостигът на квалифицирани кадри у нас
  • Влошава се образователната и квалификационна структура на работната сила и заетите
  • Въпреки увеличаването на броя на завършващите висше и средно образование, страната ни изостава сериозно от целите на „Европа 2020". Завършващите докторантура са критично малко.
  • Професионално-квалификационната структура на заетите лица е неефективна и деформирана

Това са част от изводите на Проучване на образователната и професионално-квалификационна структура на заетите и работната сила на национално, секторно и регионално ниво, осъществено от Българската стопанска камара в рамките на проект "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" по ОП „Развитие на човешките ресурси". 

Анализът разглежда състоянието и основните тенденции в развитието на образователната и професионално-квалификационната структура на заетите лица и работната сила в периода 2004-2009 г. на национално равнище и по определените като приоритетни за целите на проекта основни икономически дейности и области на страната.

Резултатите от анализа бяха представени на пресконференция днес, 18 октомври 2010 г., в която участваха Георги Шиваров - зам.-председател на БСК, Жечко Димитров - Програмен директор на проекта, Людмила Векова - ръководител на екипа, изготвил анализа.

С пълния текст, презентацията и резюмето за медиите можете да се запознаете от прикачените по-долу файлове.

 

 

Дата: 18.10.2010

Източник: БСК

Прочетено: 4051