21.04.2011

Днес, 21 април 2011 г., беше учреден Секторен консултативен съвет „Електроника", в рамките на проект „Разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони".


Проектът се осъществява от Българската стопанска камара в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси" в периода 2009-2013 г. и предвижда за целите на разработването, внедряването и поддържането на информационната система за оценка на компетенциите на работната сила да бъде изградена национална мрежа от референтни звена, позиционирани в 20 браншови и 10 регионални бизнес организации. Дейността на референтните звена ще бъде подпомагана от консултативни съвети, в които ще участват представители на всички заинтересовани за развитието на пазара на труда страни - работодатели, синдикати, административни структури, научни и учебни институции.

Секторният консултативен съвет (СКС):

  • ще утвърждава препоръчителните професионални стандарти в сферата на електронната промишленост,
  • ще разработва и предлага политики и стратегии за пазара на труда,
  • ще приема препоръчителни социално-осигурителни прагове за бранша и
  • ще прави предложения за актуализиране на националния класификатор на професиите и длъжностите.


За председател на СКС „Електроника" бе избран проф. Камен Фильов - председател на Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика (ББКЕПИ). Съветът се състои от 15 представители на работодателските и синдикалните организации от сектор „Електроника", Националната агенция за професионално образование и обучение, учебни заведения, подготвящи кадри за сектора, и фирми, в които предстои пилотно да бъдат въведени модели за оценка на компетенциите на персонала.


В приветствие към участниците в учредителното събрание изпълнителният председател на БСК Божидар Данев изтъкна, че секторът има голям потенциал и значение за българската икономика. Той изрази надежда, че работата на учредения днес съвет няма да се ограничи само в рамките на проекта, а ще продължи и след 2013 г.


До момента по проекта на БСК са учредени секторни консултативни съвети в сферата на металургията, електротехниката, дървообработването, месопреработването и туризма. Предстои, на 27 април т.г., от 11.00 ч, в БСК да бъде учреден СКС „Машиностроене".

 

 

Дата: 21.04.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3037