28.03.2011

На 25 март 2011 г. на територията на Международния изложбен център „Булгарреклама" (бул. Цариградско шосе, срещу „Метро") беше учреден Секторен консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в областта на дървообработващата и мебелна промишленост. Съветът се създава, в рамките на проект „Разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", като част от Националната референтна мрежа за оценка на компетенциите на работната сила.

Проектът се осъществява от Българската стопанска камара в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси" в периода 2009-2013 г. и предвижда за целите на разработването, внедряването и поддържането на информационната система за оценка на компетенциите на работната сила да бъде изградена национална мрежа от референтни звена, позиционирани в 20 браншови и 10 регионални бизнес организации. Дейността на референтните звена ще бъде подпомагана от консултативни съвети, в които ще участват представители на всички заинтересовани за развитието на пазара на труда страни - работодатели, синдикати, административни структури, научни и учебни институции.

Работата на секторното референтно звено по дървообработване се координира от Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП), която ще координира и дейността на съответния секторен консултативен съвет.

Форумът бе открит от Георги Шиваров, заместник-председател на Българска стопанска камара, а ръководителят на създадения в рамките на проекта Национален център за оценка на компетенциите, Томчо Томов, представи проекта, извършените анализи и проучвания до момента, произтеклите изводи от тях и ползите от въвеждането му за бизнеса, пазара на труда и икономиката на България, като цяло.

Представянето на проекта бе последвано от оживена дискусия, в която участниците изразика мнения, отправиха коментари и изказаха предложения за успешното изпълнение на проекта.  

Над 30 участника присъстваха на форума, сред които представители на Министерството на образованието, младежта и науката, Националната агенция за професионално образование и обучение, браншови работодателски и синдикални организации от сектора, както и фирми, в които пилотно ще бъдат въвеждани компетентностни модели за управление на човешките ресурси.

След учредяването на Секторния консултативен съвет се проведе и неговото първо заседание, на което бе избрано ръководство на съвета и бе приет Правилник за организацията и дейността на новата структура. За председател на СКС „Дървообработване" бе избран г-н Калин Симеонов, председател на Браншова камара по дървообработваща и мебелна промишленост, а за референт на съвета - г-жа Мариана Костова. В Управителния съвет на СКС „Дървообработване" влизат общо 11 участника, сред които 5 представители на работодателите, 2 представители на синдикални организации, 1 представител на НАПОО, 1 представител на ВУЗ и новоизбраните председател и референт.   

Дата: 28.03.2011

Източник: БСК

Прочетено: 2854