30.03.2011

Днес, 30 март 2011 г., в БСК беше учреден Секторен консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в областта на месопреработването. Съветът се създава, в рамките на проект „Разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", като част от Националната референтна мрежа за оценка на компетенциите на работната сила.


Проектът се осъществява от Българската стопанска камара в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси" в периода 2009-2013 г. и предвижда за целите на разработването, внедряването и поддържането на информационната система за оценка на компетенциите на работната сила да бъде изградена национална мрежа от референтни звена, позиционирани в 20 браншови и 10 регионални бизнес организации. Дейността на референтните звена ще бъде подпомагана от консултативни съвети, в които ще участват представители на всички заинтересовани за развитието на пазара на труда страни - работодатели, синдикати, административни структури, научни и учебни институции.


Работата на секторното референтно звено по месопреработване се координира от Асоциацията на месопреработвателите в България, която ще координира и дейността на съответния секторен консултативен съвет.


Форумът бе открит от Петър Денев, главен секретар на Българска стопанска камара, а ръководителят на създадения в рамките на проекта Национален център за оценка на компетенциите, Томчо Томов, представи проекта, извършените анализи и проучвания до момента, произтеклите изводи от тях и ползите от въвеждането му за бизнеса, пазара на труда и икономиката на България, като цяло.


Представянето на проекта бе последвано от оживена дискусия, в която участниците изразиха мнения, отправиха коментари и изказаха предложения за успешното изпълнение на проекта. 


Над 30 участника присъстваха на форума, сред които представители на Националната агенция за професионално образование и обучение, Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси, университети, подготвящи кадри за сектора, браншови работодателски и синдикални организации от сектора, както и фирми, в които пилотно ще бъдат въвеждани компетентностни модели за управление на човешките ресурси.


След учредяването на Секторния консултативен съвет се проведе и неговото първо заседание, на което бе избрано ръководство на съвета и бе приет Правилник за организацията и дейността на новата структура. За председател на СКС „Месопреработване" бе избран Костадин Чорбаджийски, зам.-председател на Асоциацията на месопреработвателите и собственик на „Мес-ко" ЕООД (Петрич). За секторен референт бе избрана Светла Чамова. В Управителния съвет на СКС „Месопреработване" влизат общо 13 души, сред които представители на работодателите, синдикатите, НАПОО, ВУЗ и новоизбраните председател и референт. 


С учредения днес СКС „Месопреработване" секторните консултативни съвети по проекта стават четири. През миналата седмица бяха учредени съвети в секторите металургия, електротехника и дървообработване.

 

 

Дата: 30.03.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3324