27.04.2011

Днес, 27 април 2011 г., беше учреден Секторен консултативен съвет „Машиностроене", който ще утвърждава препоръчителните професионални стандарти в сферата на машиностроенето, ще разработва и предлага политики и стратегии за пазара на труда на секторно ниво, ще приема препоръчителни социално-осигурителни прагове за бранша и ще прави предложения за актуализиране на националния класификатор на професиите и длъжностите.


Работата на съвета ще се координира от Българската браншова камара „Машиностроене", член на БСК. Съветът се състои от представители на работодателските и синдикалните организации от сектор „Машиностроене", Националната агенция за професионално образование и обучение, учебни заведения, подготвящи кадри за сектора, и фирми, в които предстои пилотно да бъдат въведени модели за оценка на компетенциите на персонала. За председател на съвета бе избран Илия Келешев - председател на ББК "Машиностроене".


Секторният консултативен съвет „Машиностроене" се изгражда в рамките на проект „Разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", осъществяван от Българската стопанска камара в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси" в периода 2009-2013 г. Проектът предвижда за целите на разработването, внедряването и поддържането на информационната система за оценка на компетенциите на работната сила да бъде изградена национална мрежа от референтни звена, позиционирани в 20 браншови и 10 регионални бизнес организации. Дейността на референтните звена ще бъде подпомагана от консултативни съвети, в които ще участват представители на всички заинтересовани за развитието на пазара на труда страни - работодатели, синдикати, административни структури, научни и учебни институции.


До момента консултативни съвети са създадени в секторите металургия, електротехника, електроника, дървообработване, месопреработване, туризъм и машиностроене. Останалите 13 секторни консултативни съвети ще бъдат изграждани през следващата календарна година.


В приветствие към участниците в учредителното събрание изпълнителният председател на БСК Божидар Данев изтъкна, че сектор „Машиностроене" има голям потенциал и значение за българската икономика. Той изрази надежда, че работата на учредения днес съвет няма да се ограничи само в рамките на проекта, а ще продължи и след 2013 г.


Повече за целите и резултатите от дейността по проекта на БСК до момента можете да научите на адрес www.competencemap.bg . Също там можете да намерите снимки от учредяването на СКС „Машиностроене".

Дата: 27.04.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3382