На 17 май 2012 г., от 16.00 часа, в заседателната зала на БСК (София 1000, ул. Алабин 16-20, ет.1) ще се проведе четвъртото редовно заседание на Националния съвет за оценка на компетенциите (НСОК), създаден в рамките на осъществявания от БСК проект по ОП РЧР „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“.

През членовете на НСОК ще бъде представен Доклад за напредъка по проекта на БСК.

По време на заседанието ще бъдат подложени на дискусия и одобрение:

  • Секторният компетентностен модел в сектор „Металургия“;
  • Предложения за промени в нормативната уредба, отнасяща се до компетенциите на работната сила;
  • Обобщен материал за основните заключения и препоръки от осъществените през последните 6 месеца секторни анализи и проучвания на пазара на труда, квалификационната и образователна структура, чужд опит и системи за оценка на компетенциите на работната сила.


Програмата на форума включва още провеждане на среща между членовете на НСОК и ръководителите на изградените референтни секторни и регионални звена, на която последните ще отчетат постигнатите до момента резултати и хода на дейността си.

За участие в заседанието на НСОК са поканени ръководителите на референтни звена, секторните и регионалните референти, членовете на Секторния консултативен съвет „Металургия“, представители на KPMG (секторен консултант в металургията) и членовете на експертните екипи, подготвили предложенията за нормативни промени, секторните анилизи и проучвания и проучванията на чуждия опит и системите за оценка на компетенциите на работната сила.

НСОК e постоянно действащ орган за сътрудничество, консултации и институционализиране на оценката на компетенциите на работната сила по браншове и региони. В състава на съвета влизат представители на национални, браншови и регионални работодателски и синдикални организации, МОМН, МТСП, НАПОО, ВУЗ. Съветът ръководи Националната референтна мрежа (НРМ) за оценка на компетенциите на работната сила, която обхваща 20 секторни референтни звена и 10 регионални центрове за оценка на компетенциите. НСОК:

  • Утвърждава компетентностни модели със статут на препоръчителни професионални стандарти;
  • Разработва и предлага политики и стратегии за пазара на труда;
  • Прави предложения за промяна на нормативната уредба;
  • Приема препоръчителни социално-осигурителни прагове  по браншове и длъжности;
  • Прави предложения за актуализиране на Националния класификатор на професиите и длъжностите.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Националният съвет за оценка на компетенциите ще проведе четвъртото си редовно заседание