18.09.2013

Българската асоциация на металургичната индустрия, съвместно с НФ  „Металургия” – КТ „Подкрепа” и СФ „Металици” – КНСБ, представиха резултати и заключения от участието си в проект „Развитие на индустриалната заетост и професионалното ориентиране чрез съвместен анализ на бъдещите потребности от умения”. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС, а участниците са, както представители на европейски държави – Франция, Испания, България и Унгария, така и партньори от средиземноморски държави – Мароко и Тунис, като водеща организация по проекта е CODIFOR (Франция).

От споделения опит в рамките на проекта ясно се очертават сходните проблеми и предизвикателства по отношение на заетостта в индустриалните сектори  на различните страни. Констатирана е необходимост от:

  • непрекъснато подобряване на уменията и повишаване на квалификацията на заетите;
  • привличане и успешно интегриране на младите хора в предприятията;
  • наблюдение и анализ на бързо променящите се условия на пазара на труда и др.

 

В проекта се подчертава необходимостта от прогнозиране на професиите и квалификациите на работещите, като един от ключовите фактори за развитие и подкрепа на заетостта, както и за конкурентната позиция на фирмите на европейския и световен пазар. Във всички държави, участващи в проекта, социалните партньори участват по един или друг начин в изготвянето на политиките по заетост и професионално обучение и квалификация, в анализа на развитието на заетостта, професиите и компетенциите, както и при насочването и адаптирането на обучението към променящите се потребности на служителите и предприятията.

Резултатите от осъществения проект бяха представени пред участниците в разширено заседание на Секторния консултативен съвет „Металургия“, създаден в рамките на друг проект с европейско финансиране – „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, реализиран от Българска стопанска камара, в който металургията е пилотен сектор.

Поради твърде сходната тематика на двата проекта, резултатите от тях бяха представени в контекста на възможностите за взаимното им допълване и мултиплициране. Според участниците в заседанието постигнатото до момента по двата проекта дава възможност за определяне на насоките за бъдещата работа за намирането на приложими за българската действителност решения на поставените проблеми.

Секторният консултативен съвет „Металургия“ прие изготвения Анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Металургия“ (2012). Предстои резултатите от анализа да бъдат представени на пресконференция в първата половина на м. Октомври 2013 г.

***

Вж. СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО: 1, 2, 3, 4, 5

Дата: 18.09.2013

Източник: БАМИ/БСК

Прочетено: 4453