28.09.2010

„Бизнесът и образованието вървят успоредно, но всеки тича в своята пътека", това каза д-р Томчо Томов - председател на Асоциацията за развитие на човешкия потенциал в индустрията, по време на национален форум в рамките на проекта на БСК по ОП РЧР.

Наблюденията на бизнеса показват, че план-приемите в професионалното и висше образование се определят на базата на нуждите, персонала и възможностите на съответните учебни заведения, а не съобразно потребностите на икономиката. Освен това, съвременното образование не е базирано върху развитието на компетенциите, а на конкретни професионални знания и умения. За да е успешен един служител, обаче, освен определени знания, опит и квалификация, трябва да притежава и съответните ценности, мотиви, нагласи и потребности, които в съвкупност оформят неговите компетенции. В рамките на проекта предстои да бъдат разработени т.нар. компетентностни модели за отделни длъжности в конкретни икономически сектори, които ще отчитат необходимите качества (знания, опит, умения, личностни характеристики и др.), необходими за заемане на съответната работна позиция.

Анкетно проучване на Българска стопанска камара показва, че според 70% от фирмите въвеждането на компетентностни модели ще повиши тяхната конкурентоспособност и ще се отрази положително върху развитието им. Едва 2 процента от изследваните компании смятат, че компетентностите модели не дават ефект. Причините за това са свързани с механичното копиране на международни корпоративни практики у нас, без да се отчитат националните особености. Цитираните резултати са предварителни данни от допитване, проведено сред 1100 мениджърии специалисти по управление на човешките ресурси във фирми на територията на България.

Като основни дефицити на работещите анкетираните посочват: липсата на лидерски умения (47%), езикови знания (39%), умения за комуникация (38%) и компютърните умения (26 %).

Във време, когато светът обръща все по-голямо внимание върху икономиката, базирана на знанието, българските работодатели все още не са склонни да инвестират в обучение на своите служители. През 2009 г. 59% от компаниите са заделили по-малко от 1% от общите си разходи за тази цел, 25% отделят до 3%, а едва 3 на сто от фирмите разходват повече от 10% за обучение.

Данните бяха изнесени на провеждащия се днес и утре (28-29 септември 2010 г.) в гр. Хисаря национален форум за обсъждане на концепцията за изграждане на Национална референтна мрежа за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони. Мрежата ще обхваща звена, които ще разработват компетентностни модели и стандарти за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони. Във форума участват повече от 80 представители на бизнеса, синдикатите, МТСП, АЗ, МОМН, НАПОО и др.

 

Дата: 28.09.2010

Източник: БСК

Прочетено: 3926