23.03.2011

В периода 24-30 март 2011 г. ще бъдат учредени първите четири Секторни консултативни съвети за оценка на компетенциите на работната сила, в рамките на проект „Разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони".


Проектът се осъществява от Българската стопанска камара в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси" в периода 2009-2013 г. и предвижда за целите на разработването, внедряването и поддържането на информационната система за оценка на компетенциите на работната сила да бъде изградена национална мрежа от референтни звенапозиционирани в 20 браншови и 10 регионални бизнес организации. Дейността на референтните звена ще бъде подпомагана от консултативни съвети, в които ще участват представители на всички заинтересовани за развитието на пазара на труда страни - работодатели, синдикати, административни структури, научни и учебни институции.


Първите създадени по проекта секторни референтни звена са тези в областта на металургията, електротехниката, дървообработването и месопреработването, а работата им се координира, съответно - от Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ), Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП) и Асоциацията на месопреработвателите в България (АМБ).


За участие в учредителните събрания са поканени представители на: Министерството на образованието, младежта и науката, Националната агенция за професионално образование и обучение, Министерството на труда и социалната политика, съответните ресорни министерства, университети, подготвящи кадри за посочените сектори, социални партньори, и фирми, в които пилотно ще бъдат въвеждани компетентностни модели за управление на човешките ресурси.


Форумите са открити за журналисти! Резултатите от заседанията ще бъдат оповестени допълнително.


ГРАФИК НА УЧРЕДИТЕЛНИТЕ СЪБРАНИЯ:

24 март, четвъртък, 14.00 ч, сградата на фирма „Телетек": СКС „Електротехника"

25 март, петък, 13.30 ч, залата на БСК: СКС „Металургия"

25 март, петък, 17.00 ч, Интер Експо Център (бул. Цариградско шосе): СКС „Дървообработване"

30 март, сряда, 14.00 ч, залата на БСК: СКС „Месопреработване"

Дата: 23.03.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3063