24.09.2013

вж. СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО

На тържествена церемония днес, 24 септември 2013 г., изпълнителният председател на БСК Божидар Данев даде официален старт на Информационната система за оценка на компетенциите на работната сила. Системата ще работи под името MyCompetence и ще поддпомага подбора и развитието на човешките ресурси, както и прогнозирането на нуждите на пазара на труда от работна сила с определена квалификация, умения и компетенции.

Вицепремиерът по икономическите въпроси Даниела Бобева получи първата златна карта за достъп до информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence. Това стана по време на официалното представяне на системата, на която присъстваха представители на бизнеса, университетите и държавната администрация. По време на церемонията вицепремиерът Даниела Бобева подчерта, че информационната система за оценка на компетенциите е полезен инструмент за създаване на политики и за доближаване на потребностите на икономиката и резултатите от образованието. Заместник министър-председателят подчерта още, че изпълнението на проекта за създаването на системата, е демонстрация за това, че европейските средства могат да се насочват ефективно към решаването на наболели обществено-значими проблеми.

Освен вицепремиера, златни карти за достъп получиха още секретарят по въпросите на образованието на президента на РБ Ана-Мари Виламовска, заместник-министрите на труда и социалната политика Росица Янкова и на образованието Иван Кръстев, председателят на Националната агенция за професионално образование и обучение Емилияна Димитрова и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Камелия Лозанова. От името на работодателите карта получи директорът по човешките ресурси в КЦМ Красимир Орловски, а първият студент, който ще може да ползва информационната система MyCompetence, благодарение на златната карта за достъп, е Андрей Стоянов, който учи в УНСС. Златни карти за достъп получиха още Уилфрийт Буумхарт и Катрин-Мария Вандер Кюйлен, които са представители на ESCO.

С официалния старт на MyCompetence днес беше открит двудневен международен форум,  по време на който представители на браншови и регионални сдружения на бизнеса, синдикати, секторни и регионални референти, консултанти и експерти, учебни заведения и HR-мениджъри ще бъдат запознати с целите, резултатите, ползите и потенциала на MyCompetence, както и възможностите за бъдещо развитие на системата.

MyCompetence е иновативен и уникален за България онлайн продукт, който дава възможност на бизнеса, работещите, безработните, студентите и учениците, както и на университетите и професионалните училища да сравняват и уеднаквяват стандартите си за знания, умения и компетенции, свързани с упражняването на различни професии и длъжности. Системата е онлайн базирана и вече е достъпна за потребителите на адрес www.mycompetence.bg

MyCompetence дава добавена стойност и ползи за няколко типа потребители:

1. Работодатели. Те изцяло могат да ползват системата при въвеждането на компетентностния подход при управлението на човешките ресурси. Системата помага за разгръщане и повишаване на потенциала на хората, като дава възможност той да бъде измерен и непрекъснато развиван и усъвършенстван.

2. Работещи и търсещи работа. Ползвайки MyCompetence, те разполагат с модел, по който могат да се ориентират дали демонстрират онези поведения, които според секторния стандарт водят до успешно представяне. Системата им помага не само да установят дефицитите в своите знания и компетенции, но и да се справят с тях, като им посочва пътища и им предлага инструменти за развитие на компетенциите.

3. Образователни институции. MyCompetence дава възможност на средни и висши училища, академични институции, центрове за професионално обучение да бъдат гъвкави и да организират подготовката на кадрите спрямо потребностите на икономиката и бизнеса. За това има два пътя:

  • Държавните образователни изисквания могат да бъдат изготвяни на базата на професионалните стандарти, разработени въз основа изискванията на бизнеса.
  • Учебните програми могат да се актуализират периодично спрямо потребностите на реалната икономика. Системата може да предостави атрактивни и интересни подходи за оценяването на придобитите знания, умения и компетенции според разработените в нея професионални стандарти.


4. Студенти и ученици. Те имат възможност да се ориентират за очакванията и изискванията на работодателите към отделните професии и спрямо тях да изберат най-подходящото за себе си учебно заведение. Системата дава възможност за тестване знанията и компетенциите на входа и на изхода от обучението. MyCompetence предлага един вид външно оценяване спрямо изискванията на практиката, което няма връзка с оценките, получени в училище или в университета.

5. Институциите на пазара на труда. MyCompetence дава възможност да се прогнозират потребностите от нови умения и квалификации и да се вземат адекватни решения, свързани с политиките на пазара на труда. Системата постоянно натрупва информация, опит и практики относно най-добрите подходи в областта на внедряването на компетентностния подход в управлението на персонала и предоставя възможност за осъществяване на адекватни политики на базата на анализа на данните.

MyCompetence предоставя на своите потребители:

  • Професионални стандарти (компетентностни модели) за 400 ключови длъжности; до края на 2013 г. ще бъдат разработени модели на още 200 длъжности. Професионалните стандарти в системата се разработват в съответствие с потребностите на българския и европейския пазар на труда, в интеграция с ESCO – Европейска таксономия на професии, компетенции и квалификации, с  което се осигурява  общ стандарт и преносимост  в уменията.
  • Каталог на компетенциите в 20 икономически сектора;
  • Електронна платформа за разработване на фирмени компетентностни модели;
  • Електронна платформа с 25 инструмента за онлайн оценка на компетенциите (самооценка за пригодност за съответната длъжност; 360-градусова обратна връзка; тестове и въпросници);
  • Платформа за електронно обучение (25 курса в областта на мениджмънта, управление на бизнес процеси, управление на качеството, безопасност на труда, дигитални компетенции);
  • Каталог с ресурси за развитие – пътища за обучение и развитие на компетенциите (краткосрочни курсове; каталог на възможностите за придобиване на образователна и квалификационна степен – гимназии, университети, специалности и учебни програми; семинари; конференции; специализирана литература за самоподготовка);
  • Икономически показатели за състоянието на секторите, в т.ч. за работната сила в тях.


До момента в рамките на тестовия период на MyCompetence 42 предприятия[1] са разработили профили на ключови длъжности чрез използване на възможностите на системата за оценка на компетенциите.

MyCompetence се реализира в рамките на мащабен проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”. Той се осъществява с финансовата подкрепа на ОП ”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС и в партньорство с национално представителните синдикати – КНСБ и КТ ”Подкрепа”. Целта на проекта е създаването на условия за повишаване на гъвкавостта и ефективността на работната сила, както и за преодоляване на разминаването между търсенето и предлагането на умения на пазара на труда в България.

В реализирането на проекта се включиха 37 браншови и регионални организации на работодателите, над 400 мениджъри и специалисти от 220 пилотни предприятия, специалисти от МОН, МТСП, НАПОО, преподаватели и консултанти от 21 университета и 17 водещи консултантски  агенции за управление на човешките ресурси. За периода на проекта (2010-2013 г.) са осъществени 78 национални и секторни проучвания, последвани от анализи за състоянието на пазара на труда, технологичното обновление на икономиката и качеството на образованието и квалификацията. Разработени и предоставени на компетентните институции са десетки предложения за усъвършенстване и промени в нормативната уредба. Проучен е международният опит, разработени и издадени са 49 методики, наръчници и указания в помощ на потребителите на системата и мениджърите, внедряващи компетентностния подход в управлението на човешките ресурси. Всички тези разработки и публикации са достъпни на сайта на проекта www.competencemap.bg и чрез електронния бюлетин, който има над 15 000 абонати. 

Информацията в системата MyCompetence се поддържа и актуализира от изградената инфраструктура по проекта, която включва 20 секторни консултативни съвета (СКС) и 10 регионални центъра за оценка на компетенциите (РЦОК). СКС са изградени в браншовете: „Информационни технологии”; „Електроника”; „Електротехника”; „Мехатроника”; „Машиностроене”; „Производство на електромобили”; „Химическа промишленост”; ”Металургия”; ”Строителство”; „Мебелна промишленост”; „Консервна промишленост”; Месопреработване”; „Млекопреработваща промишленост”; „Производство на безалкохолни напитки”; „Търговия на едро”; „Търговия на дребно”; „Транспорт и логистика”; „Туризъм”; „Охрана и сигурност”; „Фасилити мениджмънт”. РЦОК функционират в София, Пловдив, Варна, Бургас, Шумен, Русе, Плевен, Кърджали, Перник и Стара Загора.

 


[1] Спарки Елтос АД, Фесто производство ЕООД, Сторко ЕООД, Фрукто Сливен АД, Диони ООД, Булгарконсерв Рупите ООД, Булконс-Първомай АД, Балканкар Рекорд АД, АМЕТ ООД, КАН Учтехспорт България ООД, Мебел стил ООД, Лудогорие - 91 АД, Димитър Маджаров 2 ЕООД, Стомана индъстри АД, Етем България АД, КЦМ АД, Промет стиил АД, Алкомет АД, Ромтех-3Ес ООД, Обединена млечна компания АД, ЧЕХ 99 ООД, Меггле България ЕООД, Кодап ЕООД, Кремък ЕООД, СОД Варна АД, Кооп маркет ЕООД  гр. София, РКС гр. Пловдив, РПК Наркооп, ПК Струмешница, Магнум 7, Фасилити Оптимум България АД, Лендмарк Пропърти Мениджмънт ЕАД, Це Ес Ге България, Тишман Мениджмънт Къмпани, Комекс РМ, Феърплей интернешънъл АД, Оргахим АД, "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД, Неохим АД, Свилоцел ЕАД, Зебра АД.

 

Дата: 24.09.2013

Източник: БСК/ВIA

Прочетено: 6724