18.09.2013

Българската стопанска камара Ви моли да отделите 30 минути от времето си и да ни помогнете, като участвате в проучване, което има за цел да изследва жизнения цикъл на една придобита по формален път квалификация и компетенция.

Въпросите в анкетата са насочени към специалисти по технически науки – инженер-механици, инженер - технолози, инженери по автоматизация на производството и др.; финансови специалисти – счетоводители, касиери, ревизори и др.; специалисти по компютърни системи – системни администратори, администратори на компютърни системи и др.

Резултатите от проучването ще помогнат на БСК да направи изводи за качеството на образованието, потребностите на пазара на труда и необходимостта от учене през целия живот. Заключенията ще бъдат представени публично.

Проучването "Жизнен цикъл на придобитата квалификация и компетенции, като резултат от формалното обучение" се провежда в рамките на проекта на БСК „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”. Проектът се реализира от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, съвместно със социалните партньори – КНСБ и КТ „Подкрепа” и има за цел да идентифицира потребностите и да предложи ефективни бизнес модели за развитие потенциала на работната сила.

Благодарим Ви, че отделяте времето и ни помагате да подобрим образователната среда у нас!

УЧАСТВАЙТЕ В АНКЕТАТА НИ

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Участвайте в проучване на жизнения цикъл на формално придобитата квалификация!