Дата: 14.05.2013

Източник: БСК

Прочетено: 4374

Работната група за разработване на Иновационна стратегия за интелигентна специализация към МИЕТ се обърна към БСК с молба за конкретни предложения и допълнения към предварителния вариант на работния документ „Иновационна стратегия за интелигентна специализация“, предложен от екип на Световната банка.

Ние разглеждаме този документ като изключително важен за иновационното развитие на България през периода 2014-2020 г., коментира Георги Шиваров, заместник-председател на Българската стопанска камара. В БСК, в рамките на проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“, през 2010, 2011, 2012 г. бяха разработени анализи на възможностите и тенденциите за технологично развитие на българските предприятия.

Според Шиваров, усъвършенстването на управлението на НИРД и иновациите не може да се ограничи със създаването на координационен и консултативен съвет. Той допълва, че предвиденият инструмент „Технологична пътна карта“ е схематично формулиран. Не са изяснени функциите на управление в иновационната система на различни нива. (планиране, организация, контрол). От особено значение е и усъвършенстването на събирането и обработката на достоверна статистическа информация за тези процеси. Заместник-председателят на БСК коментира още, че необходимо да се разгледа ролята на евентуален Закон за иновации в общата система за управление.

Повече информация можете да видите в прикачения файл.