26.06.2013

776 заети придобиха нови компетенции в рамките на проекта на Българска стопанска камара  „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”. От април до юни т.г. бяха проведени 42 обучения в градовете София, Пловдив, Перник, Ст. Загора, Велико Търново и Бургас.

За три месеца 428 човека получиха нови знания по мениджърски и социални ключови компетенции, 99 души бяха обучени да организират и оптимизират производствени и бизнес процеси, 249 курсисти придобиха дигитални компетенции.

Участниците в обученията са доволни от наученото и качеството на преподаването, от базите за обучение и предоставените учебни материали. Това показват анализът на обратната връзка и мониторингът на обученията.  Като основни причини за високата удовлетвореност курсистите посочват професионализма на лекторите, интерактивните форми на поднасяне на знанията, практическата насоченост на обученията и добрата организация. Те ценят също възможността за обмяна на опит и идеи с други представители от различни сектори на икономиката,  включени в семинарите.

Преминалите през обученията имат желание да участват и в други курсове по ключови компетенции, организирани от БСК, както и да получават допълнителна информация по такива теми.  90% от тях са убедени, че получените знания ще  бъдат полезни в пряката им работа.  „Миналата седмица бях  на един семинар-обучение извън България. В рамките на няколко дни имах възможност да съпоставя двете събития. И се убедих, че в България също има много силни преподаватели и много мотивирани и подготвени участници“, написа участничка в обучението „Мотивация и работа в екип“ в София.         

Дата: 26.06.2013

Източник: БСК

Прочетено: 4231