24.03.2011

Румен Атанасов, председател на Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ), беше избран за председател на новоучредения Секторен консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в сектор „Електротехника".


Учредителното събрание се проведе на 24 март 2011 г. в София. Във форума участваха представители на Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на труда и социалната политика, Националната агенция за професионално образование и обучение, браншови работодателски и синдикални организации от сектора, както и фирми, в които пилотно ще бъдат въвеждани компетентностни модели за управление на човешките ресурси.


Секторният консултативен съвет „Електротехника" се създава в рамките на проект „Разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", изпълняван от Българската стопанска камара по ОП „Развитие на човешките ресурси". Дейността на съвета ще се координира от Българската асоциация на електротехниката и електрониката БАСЕЛ.


Членове на съвета са представители на всички заинтересовани за развитието на пазара на труда в сектора - работодатели, синдикати, административни структури, научни и учебни институции.


Съветът ще консултира секторното референтно звено, което е част от националната мрежа за изграждане на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила. Мрежата ще обхваща 20 секторни и 10 регионални референтни звена. Съветът ще утвърждава секторните компетентностни модели със статут на препоръчителни професионални стандарти, ще разработва и прилага политики и стратегии за пазара на труда, ще прави предложения за промяна на нормативната уредба, ще приема препоръчителни социално-осигурителни прагове за отделните длъжности в сектора и ще прави предложения за актуализиране на Националния класификатор на професиите и длъжностите (НКПД).

 

 

Дата: 24.03.2011

Източник: БСК

Прочетено: 4348