13.08.2010

Анализ на състоянието и развитието на българските предприятия по сектори и региони" разработи експертен екип на Българската стопанска камара, в рамките на проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", който се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

Резултатите от анализа за развитието на предприятията в отделните административни области в България показват, че преди активната фаза на кризата през 2008 година в област София-град има най-много регистрирани предприятия - 73 хил. или 24%. Следва Област Пловдив - 28.8 хил. или 9.5%. В морската ни столица, Варна, са регистрини повече от 25 000 предприятия, а в Стара Загора - около 4 на сто.

По нетни приходи от продажби най-голям дял формират предприятията в София-град - 48.8%, следвана от Област Бургас - 7.8%, Област Пловдив - 7.2%, Област Варна - 7.1%, Област София - 3.4%.

Челната класация по заети отново се оглавява от София - град, където предприятията са осигурили работа за повече от 756 хиляди българи. В Пловдивско заетите са 208 000, във Варна - 168 000.

Най-печеливши от продажба са предприятията от сектора „Търговия", които са реализирали повече от 90 милиарда лева оборот. На второ място се нареждат предприятията от преработващата промишленост, които са спечелили близо 48 милиарда лева. 19 на осто от приходите от общите приходи от продажби се формират в сектора на услугите, показва още изследването.

Услугите са секторът, в който работят най-много българи - повече от 32 на сто от всички заети у нас. В преработващата промишленост работят 628 хиляди нашенци, а в търговията - половин милион. За последния статистически период (2004-2008 г.) се наблюдава сериозно повишаване броя на заетите в строителството, което е обусловено от силно интензивното развитие на този сектор на икономиката.

46 на сто от бизнеса в сектора на услугите притежават най-много дълготрайни материални активи. Най-голям спад по отношение на дълготрайните материални активи се наблюдава при предприятията от преработващата промишленост, където за четири години спадът е почти с 13 на сто.

При направения анализ на предприятията с над 50% чуждестранно участие в България се оказва, че през 2008 г. с най-голям дял чуждестранно участие са предприятията от раздел „Услуги" - 43.5%, от „Търговия" - 32%, а от „Преработваща промишленост" - 15%.

У нас най-много сертифицирани по различните международни класификации са предприятия в сектора на преработващата промишленост. По 20 на сто имат строителните предприятия и бизнесът в сферата на търговията.

Пълният текст на анализа е публикуван на адрес www.competencemap.bg 

Дата: 13.08.2010

Източник: БСК

Прочетено: 3316