10.02.2015

Информационната система за оценка на компетенциите (ИСОК), разработена по проекта на Българската стопанска камара (БСК), вече има близо 5100 активни потребители. Те търсят предимно е-обучения и тестове на различни видове компетенции. Сред обученията най-популярни са електронните курсове за ефективно управление на екипи, дигитална компетентност и подбор на персонал. Повече от 1100 човека са тествали своите мениджърски компетенции, огромен е интересът към проверката на социалните компетенции, удовлетвореността и мотивацията, екипната ефективност и емоционалната интелигентност.

Това са само част от данните, изнесени от Жечко Димитров - програмен директор в БСК, пред членовете на Националния съвет за оценка на компетенциите (НСОК), които проведоха свое редовно заседание на 6 февруари т.г. Димитров отчете преизпълнение на всички индикатори, заложени в проекта, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013. На фона на постигнатото до момента той очерта основните очаквани ефекти от въвеждането на MyCompetence:

  • Въвеждане на компетентностния подход в управлението на персонала в големите, средните и малките предприятия за развитие на култура и подходяща организационна среда, които насърчават продължаващо обучение и развитие;
  • заетите да придобият ясна визия и конкретни стандарти за изискваното поведение, за да бъдат успешни и ангажирани на работното си място;
  • съкращаване на неефективните разходи и по-добро планиране на разходите за обучение и развитие на корпоративно и национално ниво;
  • учебните програми във висшето и професионалното образование да се актуализират в съответствие с изискванията на бизнеса.

 

Членове на НСОК регистрираха вече постигнати видими резултати от разработването на ИСОК. Зам. председателят на БАСКОМ Явор Джонев отбеляза, че специалистите по човешки ресурси в ИТ сектора все по-често използват MyCompetence - като начало тестовете и разработените компетенции в тяхната сфера. „Това е най-големият комплимент за нашата работа", каза Джонев. След актуализирането въз основа на MyCompetence на учебни програми в Софийския университет „Св. Климент Охридски" между два и три пъти се е увеличила посещаемостта на съответните занятия, съобщи д-р Борис Гълъбов. На заседанието стана ясно, че Тракийският университет в Стара Загора вече въвежда в своите учебни програми основните понятия, свързани с компетенциите.

Жечко Димитров посочи множество области на възможно, базирано на MyCompetence, сътрудничество между БСК и държавата в лицето на Министерството на труда и социалната политика и на Министерството на образованието и науката както на национално, така и на регионално равнище. В допълнение на това Румен Атанасов - председател на браншовата камара по електротехника, предложи на базата на информационната система да се разработи приложение за прогнозиране на потребностите от специалисти по браншове и по региони.

Ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите (НЦОК) и секретар на НСОК Томчо Томов представи за утвърждаване и актуализиране секторните модели в пилотните икономически сектори по проекта. Той обобщи, че  създадените компетентностни модели на длъжности обхващат 10% от позициите в Националния класификатор на професиите и длъжностите и убедително доказа, че разработените компетентностни стандарти отговарят на актуалните изисквания на пазара на труда. Членовете на НСОК се обединиха около мнението, че разработването на професионални стандарти трябва да продължи, като се обхванат нови ключови длъжности, регулирани професии, дефицитни и защитени професии, както и новопоявяващи се длъжности и професии. В НЦОК вече е изграден капацитет и експертен потенциал за реализиране на дейността без външни консултанти, посочи още Томов.

Дата: 10.02.2015

Източник: БСК

Прочетено: 3099