27.02.2018

На 26 февруари 2018 г., в заседателната зала на Българска национална асоциация „Етерични масла парфюмерия и козметика“ (БНАЕМПК), член на БСК, беше учреден Секторен консултативен съвет „Парфюмерия и козметика“.

За председател на съвета беше избран Деян Тодоров, управител на „СТС холдинг груп“ ООД, а секторен референт ще бъде Гергана Андреева, изпълнителен директор на БНАЕМПК.

Пилотни предприятия, учредители на СКС, са:

 1. БИЛКА ЛАЙФСТАЙЛ ООД
 2. БИОФАРМА ЛАБОРАТОРИС ЕООД
 3. БЪЛГАРСКА РОЗА АД - КАРЛОВО
 4. ЕКОМААТ ООД
 5. ЕТ КОКОНА - ТАНЯ КАЛАКУНОВА
 6. РОЗАИМПЕКС ООД
 7. РУБЕЛЛА БЮТИ ООД
 8. СТС ХОЛДИНГ ГРУП ООД
 9. СУПЕРФИНИШ 2000 ООД
 10. ТАЛОДЕРМА ООД

Секторните консултативни съвети отговарят за създаването и актуализирането на секторните компетентностни модели и тяхното прилагане. Те имат следните основни функции:

 • Организират и координират дейности по изготвяне на анализи за тенденциите в развитието на технологиите и техниката, прилагането на „най-добрите” достъпни технологии и влиянието им върху изискванията към компетенциите на работната сила в сектора;
 • Създават специализирани експертни общности (от водещи мениджъри, технолози, експерти в областта на управлението на човешките ресурси, водещи оценители, аналитични специалисти от съответните технологични направления в сектора и др.), от които сформират експертните екипи за разработване и актуализиране на секторните компетентностните модели.
 • Организират изготвянето на експертизи за перспективността на развитие на конкретните предприятия в сектора и възможностите за възникването на нови производствени структури, нови професии и длъжности и свързаните с тях компетенции;
 • Прилагат или разработват препоръчителни секторни стандарти за изискванията към компетенциите на работната сила за определени значими за съответния сектор професии, съгласувано с интересите на пилотните предприятия;
 • Създават стандартизирани класификатори и описания на компетенциите (базирани на чуждестранни и български системи), адаптират ги към българските условия с участие на експертни групи от всеки от пилотните сектори и по целесъобразност ги актуализират на определен период от време;
 • Прилагат или разработват препоръки при определянето на индикатори за оценка компетенциите на работната сила за ключови длъжности, предназначени за заинтересованите предприятия от сектора и работата на оценителите в тях;
 • Организират и координират провеждането на експертизи, анализи и прогнози за потребностите от работна сила по професии и длъжности (работни места) в сектора с използването на секторните компетентностни модели;
 • Организират обсъждания, работни дискусии и изготвят проектостановища за промяна в законовите и подзаконовите нормативни актове и документи, и ги изпращат по целесъобразност в националния съвет за оценка на компетенциите.

Дата: 27.02.2018

Източник: БСК

Прочетено: 1431