Пълното наименование на проекта е: "Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ-София и създаване на нова съвместна магистърска специалност в съответствие с потребностите на пазара на труда". Изпълнител е Технически университет - София чрез Факултет по електронна техника и технологии, а БСК е партньор в частта провеждане на проучвания за нагласите на работодателите от приоритетните за проекта сектори относно необходимостта от актуализиране на учебните програми и планове.

Общите цели на проекта са: 

 • да се дефинират изискванията на пазара на труда в сферата на електронната техника и технологии, комуникационната техника и технологии, и индустриалните технологии, и в съответствие с тях да се актуализират учебните планове и програми за бакалавърските и магистърски курсове на обучение във Факултет "Електронна техника и технологии" (ФЕТТ), Машинно-технологичен факултет (МТФ) и Факултет по телекомуникации (ФТК) на ТУ - София;
 • да се създаде нова съвместна магистърска  специалност в областта на микротехнологиите и наноинженеринга, в  съответствие с потребностите на пазара на труда.
 
Специфични цели на проекта са свързани с:
 • Създаване на пряка връзка между ръководствата и факултетните съвети на ФЕТТ, МТФ и ФТК, и представители на работодателите (ДКЕБ и ИКТ Клъстер) и националните работодателски организации (БСК) за формиране и утвърждаване на изискванията за необходимите знания и компетенции на професионалисти в сферата на електронната техника и технологии, комуникационната техника и технологии и индустриалните технологии чрез формиране на Експертен съвет, който да продължи своята работа и след приключване на дейностите по проекта; 
 • чрез предефиниране и актуализиране на образователните програми според потребностите на пазара на труда да се повишат възможностите за реализация на нови професионалисти в сферата на електронната техника и технологии, комуникационната техника и технологии и индустриалните технологии.

 

Финансиране
ОП "Развитие на човешките ресурси"
Обхват
Национален
Бюджетна линия
Европейски социален фонд и Бюджет на РБ
Основни дейности
 1. Проучване и експертен анализ на потребностите на пазара на труда. Дейността предвижда разработване на подход и анкети за проучване на потребностите на работодателите (ДКЕБ,  ИКТ Клъстер) и браншовите организации (БСК),  провеждане на изследване и  анализ на резултатите  от Експертен съвет между ръководството на МТФ, ФЕТТ, ФТК и представителите на работодателите и браншовите организации и изготвяне на препоръки за актуализация на съществуващите учебни планове и учебни програми.
 2. Проучване и анализ на учебните планове и програми на университети, предлагащи сродни специалности и препоръки за актуализация на съществуващите учебни планове. 
 3. Актуализиране на съществуващите учебните планове и програми на Кандидата (МТФ, ФЕТТ, ФТК)  според препоръките от дейности 1 и 2
 4. Създаване на нов учебен план за ОКС „магистър” и  специализация в областта на микротехнологиите и наноинженеринга. Дейността съдържа разработване и приемане на нов учебен план за ОКС „магистър”, адекватен на потребностите на пазара на труда в сферата на електронната техника и технологии, комуникационната техника и технологии и индустриалните технологии, както и разработване и приемане на учебните програми на включените в новия учебен план дисциплини.
 5. Апробиране на  актуализираните учебни планове и учебни програми в академична среда. Дейността ще осигури апробиране на актуализираните учебни планове и учебни програми  в академична среда и създаване на връзка между образованието, научните изследвания и индустрията.
 6. Организация и управление на проекта. Целта на дейността е да осигури финансовото и административно управление на проекта.
 7. Осигуряване на информираност и публичност на проекта. Посредством тази дейност ще се осъществи публичността на проекта и популяризиране на резултатите от дейностите му.
 
Резултати
Осъществяването на дейностите по проекта ще доведе до:
 • идентификация на нуждите на пазара на труда в сферата на електронната техника и технологии, комуникационната техника и технологии, и индустриалните технологии, и на тази база ще бъдат изготвени препоръки за актуализация на съществуващите учебни планове;
 • формулиране на предложения за актуализация на съществуващите учебни планове и за нов учебен план за ОКС „магистър” и специализация в областта на микротехнологиите и наноинженеринга, на база осъщественото проучване и анализ на учебните планове и програми на университети, предлагащи сродни специалности;
 • актуализиране на учебните планове и програми на МТФ, ФЕТТ, ФТК според потребностите на пазара на труда;
 • създаване на нов учебен план за ОКС „магистър” и специализация в областта на микротехнологиите и наноинженеринга съвместно между МТФ, ФЕТТ, ФТК;
 • апробиране сред академична среда актуализираните учебни планове и програми. 
 
В резултат на реализирането на проекта:
 • ще се създадат по-добри шансове за реализация на участниците в него,
 • ще се подобри качеството на образованието,
 • ще се повиши мотивацията на участниците в проекта за работа в сферата на науката.
 • Участниците в проекта ще придобият нови специфични, съответстващи на потребностите на пазара на труда умения; 
 • ще се подобри конкурентоспособността на участниците в проекта на пазара на труда.
 
Опитът на Националния център за оценка на компетенциите бе представен на форум, посветен на ученето през целия живот

Опитът на Националния център за оценка на компетенциите бе представен на форум, посветен на ученето през целия живот

+
БСК подписа Споразумение за сътрудничество за създаване на Национална академия за професионално обучение

БСК подписа Споразумение за сътрудничество за създаване на Национална академия за професионално обучение

+
Учреден е СКС

Учреден е СКС "Строителство"

+
Най-перспективните специалности акцентират на STEМ умения

Най-перспективните специалности акцентират на STEМ умения

+
БСК ще интегрира услугите на MyCompetence към дейността на Агенцията по заетостта

БСК ще интегрира услугите на MyCompetence към дейността на Агенцията по заетостта

+
Технически университет - София ще обучава по нови учебни планове и програми, създадени в съответствие с потребностите на пазара на труда

Технически университет - София ще обучава по нови учебни планове и програми, създадени в съответствие с потребностите на пазара на труда

+
Нови програми и специалности в ТУ-София ще подготвят млади специалисти по електроника в съответствие с нуждите на бизнеса

Нови програми и специалности в ТУ-София ще подготвят млади специалисти по електроника в съответствие с нуждите на бизнеса

+
България ще получи с 20 процента повече средства от Европейския социален фонд в периода 2014 – 2020 г. в сравнение с предишния програмен период

България ще получи с 20 процента повече средства от Европейския социален фонд в периода 2014 – 2020 г. в сравнение с предишния програмен период

+
Дефицит на практическа подготовка и умения е най-често срещаният проблем при подбора на инженерни кадри, показва проучване на БСК

Дефицит на практическа подготовка и умения е най-често срещаният проблем при подбора на инженерни кадри, показва проучване на БСК

+
Прочетено:2927