Дата: 19.11.2014

Източник: БСК

Прочетено: 2825

Тази учебна година Факултетът по електронна техника и технологии (ФЕТТ) на Технически университет – София стартира обучение в бакалавърска и магистърска специалност „Електроника“ с актуализирани учебни програми. Обновената специалност и възможностите, които тя отваря пред студентите, бяха представени на пресконференция вчера от доц. д-р инж. Емил Манолов, декан на ФЕТТ. 

Над 30 учебни програми на бакалавърска специалност „Електроника“ са актуализирани след проведен анализ на съвременните тенденции на пазара на труда и съобразени с нуждите на работодателите в този динамично развиващ се сектор. Обучението в специалността залага основно на практически курсове, чрез които бъдещите специалисти ще придобият нужните умения в областта на хардуера и софтуера на електронната апаратура. В специалността са въведени и 8 нови учебни дисциплини. „Съществено значение се обръща на обучението по специализиран английски език, което да запознае студентите с терминологията в областта и да подготви конкурентни кадри на световния пазар“, коментира доц. д-р инж. Емил Манолов. 

Магистърската специалност „Електроника“ надгражда познанията на завършилите бакалаври и предлага специализация в следните области: „Биомедицинско инженерство”, „Електронни уреди и системи”, „Микроелектроника” и „Силова електроника”. 

На пресконференцията беше представена и изцяло новата магистърска специалност „Микротехнологии и наноинженеринг“. Специалността включва ключови дисциплини на три факултета: Факултет по електронна техника и технологии, Факултет по телекомуникации и Машинно - технологичен факултет. Бъдещите магистри ще могат да избират специализация между модули “Моделиране на микро- и наносистеми”, “Технологични основи на микро- и наноситемите” или “Изпитвания на микро- и наносистеми”. „Освен преподаватели от ТУ – София, в обучението на бъдещите магистри ще се включат експерти от БАН и водещи чуждестранни университети“, сподели доц. д-р инж. Емил Манолов. 

Специалностите са разработени в партньорство с Вистеон Електроникс България, Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии” и Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес в рамките на проект „Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ- София и създаване на нова съвместна магистърска специалност в съответствие с потребностите на пазара на труда“. 

За проекта:

Проект „Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ-София и създаване на нова съвместна магистърска специалност в съответствие с потребностите на пазара на труда”, Договор № BG051PO001-3.1.07-0048 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Общата стойност на проекта е 298 061,94 лева. Той се изпълнява за 25 месеца и 12 дни.