12.02.2007

Становище на БСК относно съгласуването на Плана за действие по Националната стратегия за Продължаващо професионално обучение 2005 – 2010, м. февруари 2007 г. 

Министерство на образованието и науката

ДО Главния секретар на МОН  

 

Относно: Ваш 9107-18/26.02.2007 г. за съгласуване на План за действие по националната стратегия за ППО 2005 – 2010 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТАНЕВ, 

Българска стопанска камара дава следните съображения и предложения за оптимизиране на дейностите в Плана за действие за 2007, както следва: 

  • По приоритет 1, дейност 1, под дейност 1.1. „Оценка на нетното въздействие на програмите и мерките на пазара на труда” – считаме, че списъкът на отговорните институции за изпълнение на дейността следва да бъде разширен. Като основен възложител и финансиращ орган за изпълнение на програми и мерки на ПТ, не е редно МТСП и АЗ да се самооценяват. Предлагаме в анализа на постигнатите резултати да бъдат включени повече заинтересовани страни – социалните партньори и най-вече представители и експерти на национално представителните работодателски организации;
  • По приоритет 3, дейност 1, под дейност 1.1. „Разпространение на методика за обучение на възрастни …” в отговорните институции да бъде добавена Асоциация на лицензираните ЦПО в България;
  • По приоритет 3, дейност 1, под дейност 1.2. „Разработване на методология за външно оценяване на ПО …” да бъдат привлечени активно в разработването на методологията национално представителните организации на работодателите;
  • По приоритет 3, дейност 7, под дейност 7.2. „Обучения на работодатели за усвояване на средства от европейските фондове” в отговорните институции да бъдат включени национално представителните организации на работодателите в частта подбор на целевите групи обучаеми;
  • По приоритет 4, дейност 3, под дейности 3.1., 3.2. и 3.3., свързани с насърчаване на предприемаческите умения, определената отговорна институция МИЕ да работи в тясно сътрудничество с национално представителните работодателски организации. 

                                     

Председател:            

Божидар Данев

 


Относно съгласуването на Плана за действие по Националната стратегия за Продължаващо професионално обучение 2005 – 2010
Добави мнение