11.05.2012

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, съвместно с Школата по финанси и счетоводство „Бест Сълюшънс Тийм”, стартират серия обучения, насочени към представителите на бизнеса. Курсовете са с изцяло практическа насоченост целят да подпомогнат мениджърите при овладяването на нови знания, които ще им създадат умения за по-доброто управление на техните компании. Първите два модула са предвидени за средата на месец юни и ще се проведат във формат на еднодневни обучения.

На 12 юни 2012 г. стартира обучение „Финансовите отчети на фирмата през призмата на мениджъра”. Курсът е съобразен с потребността мениджърът да разбира и правилно да интерпретира информацията във финансовите отчети. Участниците в обучението ще се научат как да четат счетоводните показатели за активи, пасиви, собствен капитал, приходи, разходи, печалби и загуби, и връзката им с финансовия резултат. Освен това, ще могат да се ориентират на какво се дължи разликата между счетоводната печалба/загуба (отчет за приходите и разходите) и паричните наличности (отчет за паричните потоци); ще могат да управляват данъчните задължения на фирмата чрез разбиране на връзката между счетоводната и данъчната печалба. Тренерите ще им покажат как да използват информацията от финансовите отчети за анализ на ликвидността, дългосрочната задлъжнялост и платежоспособност, рентабилността и др.

Курсът „Как да изготвим и контролираме изпълнението на бюджета?” е предвиден за 14 юни 2012 г. Направлявани от тренера, участниците в предлаганото практическо обучение ще съставят главен (статичен) и гъвкав бюджет на конкретно предприятие, ще определят и анализират отклоненията. Целта е курсистите да разберат каква е ролята на финансовата структура на предприятието и делегираните правомощия на мениджърите при съставянето на бюджета; методиката за съставяне на бюджет и спецификите при нейното приложение в практиката; използването на бюджета като инструмент за вътрешнофирмения контрол; как се определят и интерпретират отклоненията между бюджетните и фактическите показатели.

И двата курса са предназначени за мениджъри на различни управленски нива в предприятия от всички сектори на икономиката, собственици и управители на малки и средни предприятия, както и за онези, които използват финансово-счетоводна информация при вземането на  управленски решения.

Сред основните предимства на предлаганото обучение, е че предлага възможност за обсъждане на конкретни казуси от бизнес практиката на участниците, като се дават насоки за решения. Съставянето на бюджета и анализа на отклоненията се представят чрез конкретен пример, в решаването на който курсистите участват активно, а разглежданите счетоводни теми се представят чрез използване на реални финансови отчети.

Тренерите са с доказан професионален опит, а използваните съвременни методи на обучение, като бизнес симулации, дискусии, работа с казуси, техники за генериране на нови идеи и др., правят възприемането на новата информация по-лесно и приятно.

Таксата за участие е 228 лв. /с ДДС/ за курс на човек, като за всеки следващ участник от една и съща фирма е предвидена отстъпка.

Крайният срок за записване е 8 юни.

Завършилите обучението ще получат сертификат от Център за професионално обучение към Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес и Школата по финанси и счетоводство „Бест Сълюшънс Тийм.”

Повече информация за програмата на курсовете, може да бъде открита в интернет сайтовете на БСК (http://www.bia-bg.com) и на Школата по финанси и счетоводство „Бест Сълюшънс Тийм” (www.bsteam.bg).

Дата: 11.05.2012

Източник: БСК

Прочетено: 5739