Проектът е  в съответствие с приоритетите на националната политика в областта на заетостта и обучението, както и със Стратегията на ЕС Европа 2020, Националната програма за реформи 2013-2020, Актуализирана стратегия по заетостта 2013-2020 г., Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г., Стратегията за учене през целия живот и др. Проектните дейности са съобразени с изискванията на пазара на труда и прилаганата в страната ни политика по заетостта за постигането на целите, заложени в насоките на Европейската стратегия по заетостта - пълна заетост, качество и продуктивност на работата, кохезия и пазар на труда, осигуряващ висока степен на включване. Проектът има принос към политиката за увеличаване на заетостта и намаляване на безработицата в страната и към изпълнението на целите на Стратегията за икономически растеж и заетост на Обединена Европа.

Целеви групи
  • Безработни младежи до 29 години с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети;
  • Безработни над 50 годишна възраст;
  • Продължително безработни лица;
  • Безработни с ниска, или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (за професията „Работник в озеленяването”);
  • Лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.
Финансиране
Национален план за действие по заетостта 2015 г., финансиран от МТСП
Обхват
Национален
Бюджетна линия
1 276 202 лв.
Основни дейности
  • Формиране на преподавателски екипи, изготвяне на график за провеждане на обучението; осъществяване на подбор на безработните лица за участие в проекта, съвместно от дирекциите „Бюро по труда” и Центъра за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес по критерии за подбор, изработени от екипа на проекта.
  •  Разработване на учебните програми.  
  •  Провеждане на обучение по професиите „Продавач-консултант”, „Офис-секретар”, „Помощник-възпитател” и „Работник в озеленяването”.
  •  Обобщаване и обработка на резултатите от анкетите за оценка на проекта; приключване на проекта, оформяне на обобщено досие за участниците и успешно завършилите обучението, изготвяне на финансов и технически отчет.
  •  Разпространение на резултатите по проекта посредством Интернет страницата на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес и на страниците на работодателите, потребителите на обучените кадри.

Проектът ще се реализира в градовете София, Варна, Пловдив, Стара Загора, Перник, Сливен, Шумен, Плевен, Пазарджик, Казанлък и региона на ДБТ-Пирдоп (Пирдоп, Мирково, Чавдар, Челопеч, Антон, Златица).

Резултати

Очаква се да бъдат обучени общо 792 безработни лица. От успешно завършилите 40% ще бъдат наети за 3 месеца от работодатели на субсидирана заетост. На всяко безработно лице, назначено на работа при работодател, се предоставят средства за работни заплати и осигуровки.

Даниела Симидчиева
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 36
Прочетено:4546