29.06.2018

ДО

Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

 

СТАНОВИЩЕ НА БСК

Относно: Проект на ЗИД на Закона за професионалното образование и обучение

БСК – съюз на българския бизнес подкрепя по принцип предложенията за изменения и допълнения на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), които отговарят в значителна степен на повдигнатите въпроси и проблеми от страна на водещи браншови организации и предприятия в реализацията на обучението чрез работа (т. нар. дуално обучение).

Предлаганото разграничение между защитените професии и специалности, и професиите и специалностите, по които е налице очакван недостиг на пазара на труда, ще създаде допълнителни възможности за удовлетворяване на потребностите от специалисти на пазара на труда. Поддържането на съответни списъци ще даде яснота на желаещите за придобиване на квалификация с цел успешна реализация, ще улесни изготвянето на учебните планове и програми, както и подготовката на наставници и преподаватели.

С предложения ЗИД на ЗПОО се конкретизират и допълват основни изисквания към осъществяването и функционирането на обучението чрез работа (т. нар. дуално обучение), вкл. такива към работодателите, наставниците и т. нар. учители-методици, вкл. и към тяхното обучение.

Предложените изменения на изискванията към работодателите, които могат да обучават ученици /обучаеми/ по дуалното обучение, дават допълнителни гаранции за прозрачност и устойчивост при реализиране на партньорства с професионалните гимназии и средните училища с професионални паралелки.

БСК подкрепя администрирането от страна на Министерството на икономиката на информационна база данни за предприятията, които отговарят на изискванията за провеждане на дуално обучение, като следва да бъдат ангажирани и други компетентни институции – МОН, НАПОО, ГИТ, ресорни агенции, подчинени на секторните министерства и др.

Категорично подкрепяме промените в чл. 230 от Кодекса на труда, с които трудовият договор с условие за обучение по време на работа се превръща в основна форма за реализация на дуалното обучение по примера на страните-пионери в неговото въвеждане – Германия, Австрия, Швейцария, Холандия. Тази позиция БСК заема от много години, вкл. и при последните консултации, проведени в Икономическия и социален съвет на РБ, с участието на водещи държавни ведомства.

Същевременно следва да се обсъдят допълнително, особеностите на този специфичен трудов договор, в случаите когато той се прилага спрямо учащи в системата на средното училищно образование. Работодателите, учащите се над 15 г. възраст, техните родители и обучаеми лица над 18 г. следва да бъдат максимално улеснени и разтоварени от излишни административни процедури при прилагане на този тип /квази/ трудов договор. В тази връзка е необходимо е да се обсъди допълнително включването, ограничаването или допълнителното регламентиране на специфични клаузи като за част от основните елементи на трудовото правоотношение, вкл., правила за сключване и прекратяване, срочност, права и задължения на обучаемите, вкл. на пенсионно осигуряване, финансирано за сметка на държавния бюджет, което ще стимулира работодателите при прилагането на дуалното обучение. От допълнителна законова регламентация се нуждае и реализацията на правото на платен отпуск по време на ваканция, както и други права, и елементи на трудовото правоотношение.

От друга страна, препоръчваме допълнително да бъде регламентиран механизъм за включване в системата за дуално обучение на лица над 16 г. възраст, които са напуснали преждевременно училище и не желаят или нямат възможност или не са в състояние да получат съответната образователна степен, така че първоначално да придобият само професионална квалификация в избраната специалност или професия.

Подкрепяме също съхраняването като допълнителна възможност на провеждането на обучениe чрез работа, на преобладаващата понастоящем форма на „обучение, съчетано с практика“, при която отношенията между обучаем и работодател не се обвързват с трудов договор. По такъв начин се продължава досегашният опит и се дава възможност за обхващане на непълнолетните ученици, както и на студенти, провеждащи учебни стажове и практики. Допълнително се осигурява алтернатива и възможност за доброволен избор за работодателите за използване на една от двете форми, в зависимост от производствените условия и специфика на отделните професии и специалности, размери и дължимост на съответното трудово възнаграждение или стипендия, отчитане на различията спрямо изискуемите условия на работа и др.

 

С уважение,

Радосвет Радев
Изпълнителен председател


Относно: Проект на ЗИД на Закона за професионалното образование и обучение
Добави мнение