Дата: 24.02.2016

Източник: БСК

Прочетено: 3029

Очаква се 1310 безработни лица да преминат през обучителните курсове, а работно място е осигурено на най-малко 520 от тези, които успешно завършат обучението си. 

Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес започна изпълнението на нов социален проект „Качествена работна сила – стабилен пазара на труда”. Проектът е утвърден от Министърът на труда и социалната политика и ще бъде изпълняван в партньорство с Агенцията по заетостта. 

Два центъра за професионално обучение - към Българска стопанска камара и  към сдружение „ПРАКСИ – професионална реализация адаптивност креативност и социална инициатива“, както и работодатели от цялата страна, ще си сътрудничат за реализация на предвидените дейности в градовете Борово, Бяла, Велико Търново, Каварна, Казанлък,  Несебър, Перник, Разград, Русе, Сливен, София, Тутракан и Царево. 

Целта на проекта е подобряване на пригодността за заетост, адаптивността на работната сила, създаване на нови възможности за заетост и социално включване в съответствие с потребностите на трудовия пазар. 

Българска стопанска камара поставя във фокуса на проекта следните целеви групи, сочени като приоритетни в Националния план за действие по заетостта 2016 г.:

  • Безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети (NEET’s);
  • Безработни над 50-годишна възраст;
  • Продължително безработни лица, включително от ромски произход;
  • Безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход);
  • Лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица. 

Проектните дейности са разпределени в няколко етапа - подбор на безработни лица, обучение по ключова компетентност и предоставяне на обучение по професионална квалификация. 

Професиите, за които ще бъдат обучавани безработните, са с различен профил – „Продавач-консултант”, „Помощник-възпитател”, „Озеленител”, „Строител”, „Монтьор на компютърни системи“, „Офис-секретар“, „Хлебар-сладкар“, „Оперативен счетоводител“ и др. Всички те са избрани след направено проучване на пазара на труда и заявени конкретни нужди от страна на работодателите. 

Очаква се 1310 безработни лица да преминат през обучителните курсове, а работно място е осигурено на най-малко 520 от тези, които успешно завършат обучението си. 

Финансирането на проекта се осигурява от Министерството на труда и социалната политика чрез средствата за активна политика на пазара на труда, предвидени в Националния план за действие по заетостта 2016г.