Изх. №   03-00-34/ 29.10.2020 г.

 

ДО

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

       

ОТНОСНО: Предложения на членове на БСК по Националния план за възстановяване и устойчивост на България 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

В продължение на проведените до момента срещи между представители на правителството и на работодателските организации, Ви информирам, че БСК организира представяне и обсъждане на основните параметри на инструмента NextGenerationEU сред членовете си. Приложено Ви изпращам първоначални предложения за инвестиции и реформи, получени от различни браншови организации, както и индивидуални членове, съобразени с Насоките на ЕК за съставяне на националните планове.

В допълнение, призоваваме за:

  • Осигуряване на пълна прозрачност на процеса за изготвяне на националния план, в т.ч., осигуряване на онлайн платформа, в която да бъде публикувана пълна информация за предложенията от различните ведомства и частния сектор, предоставяща възможност за обратна връзка със заинтересованите страни;
  • Обсъждане със социалните партньори и други заинтересовани страни на отделните етапи, ключово значими реформи и целесъобразност на проектните предложения, прогнозни разходи и очакван ефект върху икономическия растеж, работните места, преструктурирането на икономиката и ориентацията към бизнес модели и вериги с висока добавена стойност;
  • Даване на точен и ясен отговор и указания къде, по какъв начин, в кои приоритети и с какви проекти отделните сектори и предприятия могат да вземат участие;
  • Оповестяване на ясни правила по отношение на националните процедури чрез които средствата ще достигнат до бизнеса.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 /п/

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Предложения на членове на БСК по Националния план за възстановяване и устойчивост на България 2021-2027 г.
Добави мнение