Консултативният съвет за индустриална стабилност и растеж към министъра на икономиката е създаден през май 2012 г. (като Консултативен съвет към Пакта за индустриална стабилност към министъра на икономиката, енергетиката и туризма) по настояване на браншовите организации на базовата индустрия, обединяващи големите енергийни консуматори от добиваната, металургичната и химическа промишленост в България: Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори; Българската асоциация на металургичната индустрия; Българска минно-геоложка камара; Българска камара на химическата промишленост; Българска браншова камара-машиностроене; както и на отделни техни членове като: "Аурубис България" АД; "КЦМ" АД; "Агрополихим" АД; "Солвей Соди" АД; "Асарел–медед" АД; "Стомана Индустрийс" АД; "Дружба стъкларски заводи" АД; "Радомир метал индъстрийз" АД, Средногорие мед индустриален клъстер и др. Членове на съвета с право на глас са и работодателските организации: Българска стопанска камара; Конфедерация на работодателите и индустриалците в България; Българска търговско-промишлена палата; Асоциация на индустриалния капитал в България; Федерация на научно техническите съюзи в България.

Съветът е постоянно действащ съвещателен орган към министъра на икономиката за сътрудничество с ръководствата на базовата индустрия в страната, с основен принос в брутния вътрешен продукт, експорта, бюджета и трудовата заетост. Съветът подпомага министъра в разработването на секторни и пазарни анализи и прогнози, и в предприемането на мерки и решения за преодоляване на съществуващите проблеми свързани с устойчивото развитие на българската икономика, околната среда и енергетиката.

Целите и приоритетите на работа на Съвета са следните:

 • Повишаване на конкурентоспособността на българската икономика и на бълтарските производители и потенциала за реализация на вътрешния и на европейския пазар, и на пазарите на третите страни;
 • Насърчаване на български производства с по-висока добавена стойност и "удължаване" на веригите на стойността до крайни продукти за индустрията и населението;
 • Подобряване на средата и условията за бизнес в страната, премахване необосновани административни бариери пред производители и инвеститори;
 • Разкриване на нови работни места чрез създаване на пазарен и бизнес модел за развитие на индустриални площадки, на регионални и продуктови клъстери;
 • Подпомагане на процесите за промени в националното законодателство, регулиращо трудовите и социални отношения и привеждането му в съответствие с най-добрите практики в Европа и региона.

Редовните заседанията на Съвета се провеждат ежемесечно.

Председател: министър на икономиката

Ззаместник-председатели: заместник-министър на икономиката и представител, излъчен от браншовите организации.

постоянни членове съвета с право на глас са представители на:

 • Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори;
 • Българската асоциация на металургичната индустрия;
 • Българската минно-геоложка камара;
 • Българска камара на химическата промишленост;
 • Българска браншова камара-машиностроене;
 • Българска асоциация на електротехниката и електрониката;
 • Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България;
 • Българската стопанска камара;
 • Асоциацията на индустриалния капитал в България;
 • Българска търговско-промишлена палата;
 • Федерацията на научно-техническите съюзи в България.

Постоянният състав на съвета включва и експерти от Министерството на икономиката, без право на глас.

В работата на съвета, по изрична писмена покана на председателя или негов заместни, в отделни тематични заседания вземат участие без право на глас и представители на:

 • Министерство на финансите;
 • Министерство на енергетиката;
 • Министерство на околната среда и водите;
 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
 • Министерство на труда и социалната политика;
 • Министерство на образованието и науката;
 • Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщението.

Ръководителите на ведомствата и организациите определят лицата, които ще участват в съвета.

Дневен ред на заседание на Консултативния съвет - 03.05.2012 г.

Дневен ред за заседание на Консултативния съвет - 29.05.2012 г.

Дневен ред за заседание на Консултативния съвет - 06.06.2012 г.

Дневен ред за заседание на Консултативния съвет - 28.06.2012 г.

Дневен ред за заседание на Консултативния съвет - 26.07.2012 г.

Дневен ред на заседание на Консултативния съвет - 27.09.2012 г.

Дневен ред на заседание на Консултативния съвет - 25.10.2012 г.

Дневен ред на заседание на Консултативния съвет - 29.11.2012 г.

Дневен ред на заседание на Консултативния съвет - 17.01.2013 г.

Дневен ред на заседание на Консултативния съвет - 07.02.2013 г.

Дневен ред на заседание на Консултативния съвет - 16.05.2013 г.

Дневен ред на заседание на Консултативния съвет - 09.12.2013 г.

Дневен ред на заседание на Консултативния съвет - 29.01.2015 г.

Дневен ред на заседанието на Консултативния съвет -30.03.2015 г.

Дневен ред на заседанието на Консултативния съвет - 29.04.2015 г

Дневен ред на заседанието на Консултативния съвет - 27.05.2015 г.

Дневен ред на заседанието на Консултативния съвет - 29.07.2015 г.

Дневен ред на заседанието на Консултативния съвет - 30.09.2015 г.

Дневен ред на заседанието на Консултативния съвет - 09.12.2015 г.

Протокол №1 от 3 май 2012 г.

Приложение към Протокол №1

Протокол №2 от 29 май 2012 г.

Приложение към Протокол №2

Протокол №3 от 6 юни 2012 г.

Протокол №4 от 28 юни 2012 г.

Протокол №5 от 26 юли 2012 г.

Протокол №6 от 27 септември 2012 г.

Протокол №7 от 25 октомври 2012 г.

Протокол № 8 от 13 ноември 2012 г.

Протокол № 9 от 29 ноември 2012 г.

Протокол № 10 от 24 януари 2013 г.

Протокол № 11 от 07 февруари 2013 г.

Протокол № 12 от 16 май 2013 г.

Протокол № 13 от 9 декември 2013 г.

Протокол от експертната работна група към КСИС от 09.04.2014 г.

Протокол от заседание на част от състава на КСИС на 29.01.2015 г.

Информация за заседанието на КСИСР на 30.03.2015 г.

Информация за заседанието на КСИСР на 29.04.2015 г.

Информация за заседанието на КСИСР на 27.05.2015 г.

Информация за заседанието на КСИСР на 24.06.2015 г.

Информация за заседанието на КСИСР на 29.07.2015 г.

Информация за заседанието на КСИСР на 30.09.2015 г.

Информация за заседание на КСИСР на 09.12.2015 г.


Консултативен съвет за индустриална стабилност и растеж