Дата: 12.01.2018

Източник: АОБР

Прочетено: 613

Национално представителните работодателски организации, обединени в АОБР, подкрепихастановището на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) във връзка с влизането в сила от 01.01.2018 г. на промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

В становището се обръща внимание върху редица практически проблеми, които ще затруднят дейността на работодателите във връзка с приложението на новите разпоредби. Според БАМИ, промените създават административни и финансови тежести върху бизнеса и практически са неприложими. При това, те не са съобразени с разпоредбите на други нормативни документи, касаещи същата материя, не отразяват необходимостта от гъвкавост и бърза реакция в рамките на индустриалния процес, и усложняват планирането на работни графици в режим на сумирано изчисляване на работното време.

„Условието за залагане на преизчисления нощен труд в предварително изготвяните графици и последващото им изменение вследствие на непланиран отпуск води до непрекъсната необходимост от преизчисляване и промени“, отбелязва БАМИ. Така се увеличава вероятността от плащания вследствие на престой, без да има реална престация на работна сила или генериране на извънреден труд в края на периода.

„Действието на Наредбата в този вид води до намаляване на производителността и конкурентоспособността на българските производители, пряко ще влияе и на заплащането на труда“, се казва още в становището на БАМИ. Организацията напомня, че още в процеса на обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество от страна на национално представените работодателски организации (БСК, КРИБ, АИКБ и БТПП) са направени обосновани възражения по предлаганите промени, които не са били отчетени.

Във връзка с това, БАМИ и членовете на АОБР настояват въпросът да бъде поставен на дискусия в Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж към Министъра на икономиката, респективно – да бъдат прецизирани спорните текстове, а влизането в сила на промените да бъде отложено с една година (от 1 януари 2019 г.).

Писмо на АОБР до министрите на икономиката и на труда и социалната политика

Становище на БАМИ до министъра на икономиката