Дата: 03.05.2012

Източник: БСК

Прочетено: 2772

Проведе се второто заседание на Консултативния съвет за индустриална стабилност към МИЕТ.

От страна на БСК в заседанието на съвета участва Камен Колев – зам.-председател.

Членове на съвета са: Българската агенция за инвестиции, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, БЕХ, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Патентното ведомство, Националният статистически институт, БФИЕК, Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската минно-геоложка камара, Българската стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и други.

На първото заседание бе приет правилник за работа на съвета. По право, председател на съвета е министърът на икономиката, енергетика и туризма Делян Добрев. За зам.-председатели бяха избрани зам.-министър Валентин Николов и Константин Стаменов, председател на УС на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК). Дейността на съвета ще бъде подпомагана от секретариат, състоящ се от представител на МИЕТ и на БФИЕК. Съветът ще заседава всеки последен четвъртък от месеца.

По време на днешното заседание на Консултативния съвет бяха обсъдени алтернативите за доставка на природен газ, както и развитието на интерконекторите. Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Кирил Темелков запозна представителите на бизнеса с изграждането на интерконектора между България и Румъния. Изпълнителният директор на ICGB Юлияна Димитрова представи проекта за изграждане на междусистемна газова връзка България-Гърция и представител на МИЕТ запозна присъстващите с перспективите за развитие на газовата връзка България-Сърбия. Пътните карти за изграждане на интерконекторите бяха представени и задълбочено обсъдени от всички участници с цел допълнително оптимизиране на сроковете и процесите. Пред представителите на съвета министър Добрев заяви, че на всяко заседание те ще бъдат запознавани с напредъка на дейностите по проектите. 

На заседанието бе обсъдено и развитието на свободния пазар на електроенергия в България. "Единадесет компании са подали заявления да бъдат лицензирани като координатори на балансиращи групи", заяви Евгения Харитонова – член на ДКЕВР.