Съветът е създаден на основание чл. 39-40 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, с цел осъществяване на координация, консултации и сътрудничество при разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на национално равнище.

Съветът:

  1. обсъжда състоянието на условията на труд и предлага мерки за подобряването им;
  2. обсъжда и изразява становища по проекти на нормативни актове по въпросите на условията на труд и прави предложения за изменението и допълнението им;
  3. взема решения за създаване на отраслови и браншови структури за тристранно сътрудничество по условията на труд;
  4. създава помощни органи към съвета за решаване на специфични въпроси;
  5. координира дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в областта на условията на труд;
  6. проучва и популяризира наш и чужд опит, организира национални конкурси, семинари, акции и други форми за стимулиране на дейността;
  7. приема програми за проучване и разработване на проекти за решаване на проблемите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, финансирани от фонд "Условия на труд".
  8. възлага чрез конкурс проучването и разработването на проекти за решаване на национално значими и други важни проблеми по условията на труд (съгл. ПМС 87 от 1997 г.)

Правилник за работата на съвета

Председател: министър на труда и социалната политика

Заместник-председатели:

  • д-р Иван Кокалов, вицепрезидент на КНСБ
  • Мариана Танчева, директор "Европейска интеграция и европейски проекти", БТПП

Членове

Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика
заместник-министър на финансите
Светлана Йорданова, заместник министър на здравеопазването
Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката
Красимир Първанов, заместник-министър на енергетиката
Красимир Живков, заместник-министър на на околната среда и водите
д-р Янко Иванов, заместник-министър на земеделието и храните
Велик Занчев, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Валентин Йовев, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
Сокол Силянов, държавен експерт, НОИ
Евгени Иванов, изпълнителен директор, КРИБ
Д-р Петя Георева, АИКБ
Снежана Славчева, директор на дирекция "Индустриални отношения", БСК
Боряна Белчева, Съюз за стопанска инициатива
Александър Загоров, конфедерален секретар на КТ „Подкрепа”

Жасмина Саръиванова


Национален съвет по условията на труд