Съветът е създаден на основание чл. 39-40 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, с цел осъществяване на координация, консултации и сътрудничество при разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на национално равнище.

Съветът:

  1. обсъжда състоянието на условията на труд и предлага мерки за подобряването им;
  2. обсъжда и изразява становища по проекти на нормативни актове по въпросите на условията на труд и прави предложения за изменението и допълнението им;
  3. взема решения за създаване на отраслови и браншови структури за тристранно сътрудничество по условията на труд;
  4. създава помощни органи към съвета за решаване на специфични въпроси;
  5. координира дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в областта на условията на труд;
  6. проучва и популяризира наш и чужд опит, организира национални конкурси, семинари, акции и други форми за стимулиране на дейността;
  7. приема програми за проучване и разработване на проекти за решаване на проблемите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, финансирани от фонд "Условия на труд".
  8. възлага чрез конкурс проучването и разработването на проекти за решаване на национално значими и други важни проблеми по условията на труд (съгл. ПМС 87 от 1997 г.)

Правилник за работата на съвета

Председател: министър на труда и социалната политика

Заместник-председатели:

  • д-р Иван Кокалов, вицепрезидент на КНСБ
  • Мариана Танчева, директор "Европейска интеграция и европейски проекти", БТПП

Членове

Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика
заместник-министър на финансите
Светлана Йорданова, заместник министър на здравеопазването
Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката
Красимир Първанов, заместник-министър на енергетиката
Красимир Живков, заместник-министър на на околната среда и водите
д-р Янко Иванов, заместник-министър на земеделието и храните
Велик Занчев, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Валентин Йовев, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
Сокол Силянов, държавен експерт, НОИ
Евгени Иванов, изпълнителен директор, КРИБ
Д-р Петя Георева, АИКБ
Снежана Славчева, директор на дирекция "Индустриални отношения", БСК
Боряна Белчева, Съюз за стопанска инициатива
Александър Загоров, конфедерален секретар на КТ „Подкрепа”

Национален съвет по условията на труд