Във връзка с  изменение на чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд  (ЗЗБУТ) е утвърдена нова форма на Декларацията, определена с Наредба № 3/23.02.2010 г.

В срок до 30 юни 2010 г. всички юридически и физически лица, които самостоятелно наемат работещи лица, са задължени  да подадат новия образец декларация в Териториалната дирекция „Инспекция по труда"  по адресна регистрация.


За да изпълните разпоредбите на чл. 15 от ЗЗБУТ, препоръчваме да извлечете необходимата информация и образци от страницата на ИА „ГИТ" (http://www.gli.government.bg/bg/page/386), където ще откриете декларацията на електронен носител, Указание за подаване и Инструкция за попълване на същата.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

До 30 юни работодателите трябва да подадат нов образец декларации по Закона за здравословни и безопасни условия на труд