На 30 април изтича срокът, в който работодателите трябва да подадат годишните декларации и уведомления за 2011 г. за състоянието на условията на труд във фирмите.

Декларация подават всички дружества, които не са подали такава през 2010 г. или тя не е била приета от трудовата инспекция и не е публикувана в публичния регистър на сайта й.  Нова декларация трябва да подадат и онези работодатели, които са подали успешно документа през 2010 г., но през 2011 г. в условията на труд в компаниите им са настъпили промени.

Само уведомление подават фирмите, ако условията на труд във фирмите не са се променили спрямо 2010 г.

Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани по електронен път или на място в съответната териториална дирекция "Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на предприятието.

На сайта на Главна инспекция по труда www.gli.government.bg е създадена специална рубрика "Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ", където е инсталиран и достъпен за изтегляне безплатен специализиран софтуер за попълване на декларациите ЗБУТ+.

Публикувани са инструкция за попълване, технически указания за подаването, посочени са електронен адрес и телефон за контакти, дадени са отговори на най – често задаваните въпроси, възникващи при попълването и подаването на декларацията.

Ето промените, за които трудовата инспекция задължително трябва да бъде уведомена:

  • наименованието, седалището и адреса на управление на юридическите и физическите лица;
  • основната и спомагателната дейност на предприятието, поделенията, големината на предприятието;
  • работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под земята;
  • опасностите, създаващи риск за здравето и безопасността;
  • необходимостта от използването на лични предпазни средства;
  • работните места с видеодисплеи.


Нова декларация може да бъде подадена и при всяка друга промяна на условията на труд.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Срокът за деклариране на условията на труд е 30 април