До 30 април е срокът за подаване на годишните декларации и уведомления за 2010 година  за състоянието на условията на труд във фирмите, напомня Главна инспекция по труда.


Декларация подават всички задължени по смисъла на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) лица, които нямат подадена и успешно приета декларация за 2009 г., и съответно публикувана в публичния регистър на сайта на ИА „ГИТ" или имат подадена декларация за 2009 г., но през 2010 г. са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариранe.


Само уведомление подават задължените по смисъла на закона лица, които  имат подадена декларация за 2009 г. и през 2010 г. не са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.


Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани по електронен път или на място в съответната териториална дирекция „Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на предприятието.


На сайта на Главна инспекция по труда www.gli.government.bg е създадена специална рубрика „Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ", където е инсталиран и достъпен за изтегляне специализираният софтуер за попълване на декларациите ЗБУТ+, предоставян безплатно.  Публикувани са инструкция за попълване, технически указания за подаването, посочени са електронен адрес и телефон за контакти са дадени отговори на най - често задаваните въпроси, възникващи при попълването и подаването на декларацията.


Промяната в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, са промени свързани с:

  • наименованието, седалището и адреса на управление на юридическите и физическите лица;
  •  основната и спомагателната дейност на предприятието, поделенията, големината на предприятието;
  • работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под земята;
  • опасностите, създаващи риск за здравето и безопасността;
  • необходимостта от използването на лични предпазни средства;
  • работните места с видеодисплеи.


Нова декларация може да бъде подадена и при промяна на кое да е друго от декларираните обстоятелства, свързана с подобряване или изменение на условията на труд в предприятието.

XXX 


Новият образец на Декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд бе въведен през 2010 година, когато работодателите декларираха състоянието на условията на труд за 2009 година. Кампанията приключи успешно, като 94% от работодателите изпълниха законовите изисквания в определения срок. От общия брой декларации 42% бяха подадени по електронен път.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

До 30 април е срокът за подаване на годишната декларация за условия на труд, напомня Главна инспекция по труда