Енергийният борд е създаден с Постановление на МС от 2014 г.

Бордът:

  1. извършва анализ на състоянието на сектор „Енергетика“ и на причините, водещи до нестабилност на енергийната система; 
  2. предлага принципи и насоки за устойчиво управление на сектор „Енергетика“; 
  3. обсъжда и предлага мерки за решаване на установените проблеми с цел стабилизиране на енергийната система; 
  4. дава становища относно дейностите и мерките, предприемани от държавните органи и организации в областта на енергетиката; 
  5. прави предложения за промени в нормативната уредба в областта на енергетиката; 
  6. обсъжда и дава становища по предложенията за стратегически документи в сектор „Енергетика“.
Председател на съвета: Екатерина Захариева, заместник министър-председател по икономическа политика, министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране

Членове:
Антон Павлов, заместник-министър на икономиката и енергетиката
Спаска Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика
Светла Петрова, председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране;
Меглена Русенова, представител на Българската фотоволтаична асоциация
Боян Кършаков, представител на Националния съюз на независимите енергопроизводители „Екоенергия“
Биляна Лозанова, представител на Българската ветроенергийна асоциация
Жаклен Коен, „Български енергиен холдинг“ – ЕАД
Екатерина Истаткова, „Национална електрическа компания“ – ЕАД
Питър Литгоу, представител на „Ей И Ес – 3С Марица Изток 1“ – ЕООД
Гари Левсли, представител на „КонтурГлобал Марица изток 3“ – АД
Георги Недев, представител на Асоциацията на топлофикационните дружества в България
Мартин Георгиев, представител на Асоциацията на търговците на електрическа енергия
Валентин Златев, представител на Българската петролна и газова асоциация
Светослав Иванов, представител на Българска асоциация „Природен газ“
Шишман Чаушев, представител на „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД
Йорг Золфелнер, представител на „ЕВН България“ – ЕАД
Стефан Абаджиев, представител на „ЕНЕРГО-ПРО“ – Варна, ЕООД
Питър Докладал, представител на „ЧЕЗ България“ – ЕАД
Елена Гоцева, представител на Българската национална асоциация на потребителите
Константин Стаменов, представител на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори – БФИЕК
Левон Хампарцумян, представител на Асоциацията на банките в България
Румен Радев, представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България
Николай Минков, представител на Българската търговско-промишлена палата
Иванка Диловска, представител на Българската стопанска камара
Камен Колчев, представител на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
Николай Вълканов, представител на Българската минно-геоложка камара
Николай Ненков, представител на Конфедерацията на независимите синдикати в България
Ангел Божилов, представител на Конфедерацията на труда „Подкрепа“

Представител на БСК в Енергийния борд е Иванка Диловска, ivanka.dilovska@emi-bg.com, тел. 02 980 07 03


Енергиен борд