Дата: 07.10.2015

Източник: НПРО

Прочетено: 2324

Първата дискусия по внесения от НПРО проект на Пътна карта за неотложни реформи в енергетиката се проведе на 1 октомври 2015 г. , с участието на министрите на енергетиката и на финансите, както и на председателя на парламентарната Комисия по енергетика. Домакин на срещата бе вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев.

На срещата беше взето решение да се направи подробен анализ на методологията за ценообразуване, използвана от КЕВР, и да се систематизира необходимата промяна в методиката и законодателството (вкл. разглеждане на средния размер на лихвеното равнище на банковите кредити на ВЕИ, пазарното определяне на цената на въглищата във функция от калорийната им стойност, запазване на цените на топлоенергията за бита и намаляване на цената на ел. енергията за стопанските потребители, както и нова методика за ценообразуване в енергетиката, изключваща разходоориентирания подход). В тази връзка бе решено рамките на 2 седмици да се създаде работна група, която да определи режима и срока на работа.

Във връзка с настояването на НПРО за пълен анализ на изграждането и дейността на ВЕИ представителите на изпълнителната власт информираха, че в момента се изготвя такъв доклад, който трябва да е готов до 15.10.2015 г.

На срещата стана ясно също, че се провежда активен диалог със служителите на Европейската комисия относно възможностите за предоговаряне на условията по договорите между НЕК и т.нар. американски централи - „AES Марица изток 1“ и „Контур глобал Марица изток 3“, както и във връзка с нотификационната процедура за приемане на Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ, съгласно Насоките на ЕК.

По предложение на НПРО, бе взето решение да се проучат възможностите държавата да предложи изкупуване на акциите на „AES Марица изток 1“ и „Контур глобал Марица изток 3“ от нов инвеститор, с право за изграждане на нов далекопровод и/или осигуряване на достъп до съществуващия за директен износ.

Представителите на изпълнителната власт информираха, че е преустановено предоставянето на преференциални условия за централи, произвеждащи ел. енергия от ВИ, въведени в експлоатация след влизане в сила на ЗИД на ЗЕ от 06.03.2015, с изключение на енергийните обекти по чл.24 т.1 и 3 от ЗЕВИ. Работодателите, обаче, настояват и това изключение да бъде премахнато. Относно предложението им за законодателно въвеждане на санкции за нарушителите на законовите процедури (предимно свързани с въвеждане на мощности в експлоатация) бе договорено, след като бъде публикуван доклада на АДФИ и АУЕР, съвместно с Народното събрание да се работи в тази посока.

Позитивно бе възприето предложението на работодателите за възлагане чрез публичен международен конкурс за управление на всички държавни дружества, с условие за достигане в рамките на две години от възлагане на управлението на определени международно признати показатели (benchmarks) в оптимизация на производствени процеси, управление на продажбите, ефективност на разходите, в т.ч. човешки ресурси, инвестициите.

Относно ускорената газификация на страната, участниците в срещата бяха информирани, че до дни ще бъде готов доклада на работната група за ускорената газификация, която предвижда грантово финансиране и възможност за ниско лихвен кредит за дофинансиране на сумата за газификация, а относно „Чирен“ - през октомври ще бъдат лансирани проучвателните сондажи за разширяване на капацитета на газохранилището (проектът е получил финансиране по механизма за свързване на Европа).

В хода на разговора стана ясно, че вече се работи по модернизацията за газовата и електроенергийната мрежи, като няколко проекти за далекопроводи и рехабилитация на газовата инфраструктура са получили финансиране от ЕС. Предстои интеграцията на енергийния пазар със съседните страни, като естествена последица от либерализацията на пазара. В момента тече подготовка за либерализация на електроенергийния пазар и се очаква българската независима енергийна борса да започне да функционира от януари 2016 г., а от началото на декември 2015 започват пробни сесии. Световната банка прави цялостен анализ на сектора и на икономическия модел на електроенергийния пазар.

Относно искането на работодателите за публичност на информацията за дейността на търговските дружества в системата на енергетиката и тези със задължително изкупуване и преференциални цени бе уточнено, че в момента тече процедура по съответствие с Регламент 1227/2001 за интегритет и прозрачност на енергийния пазар, а липсващите разпоредби ще бъдат въведени с предстоящата промяна на правилата за търговия с електроенергия.

Дискусионен остава въпросът за въвеждане на добавка „задължение към обществото“ и върху износа на ел. енергия за трети страни (нечленуващи в ЕС).

Предстои да бъдат проведени разговори с министъра на труда и социалната политика във връзка с предложението на работодателите за изработване на нов и справедлив модел за измерване на енергийната бедност и подпомагане на нуждаещите се чрез социалната система с източници на финансиране държавния бюджет и Фонда за европейско подпомагане на нуждаещите се лица (FEAD).

Предвижда се следващата среща да се проведе в КЕВР, с участието на всички комисари, като на нея да бъдат поставени на дискусия предложенията на работодателите за международен одит на енергетиката, засилване на контрола над КЕВР от страна на Народното събрание и включване на представители на работодателите в състава на регулаторния орган.