Съветът е създаден със Заповед № РД01-31/20.01.2014 г. на министъра на труда и социалната политика на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с т. 3 от Протокол № 51 от заседанието на Министерския съвет на 18.12.2013 г. за одобряване на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020г.

Председател: министър на труда и социалната политика

Заместник-председател: заместник-министър на труда и социалната политика

Мая Тодорова, Министерство на младежта и спорта
Павлина Вълева, Министерство на образованието и науката
Жечо Жечев, Министерство на икономиката и енергетиката
Владима Попова-Натова, Министерство на регионалното развитие
Александър Загоров, Конфедерация на труда „Подкрепа“
Даниела Алексиева, Конфедерация на независимите синдикати в България
Милена Ангелова, Асоциация на индустриалния капитал в България
Иван Захариев, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Антоанета Кацарова, Българска стопанска камара
Наталия Дичева, Българска търговско-промишлена палата
Камелия Арсенова, Национално сдружение на общините в Република България
Лора Любенова, Национален младежки форум
Асен Ангелов, Агенция по заетостта
Наталия Ефремова, Министерство на труда и социалната политика

Координационен съвет за изпълнение и мониторинг на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.