Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган, в който участват представители на: държавата, определени от Министерския съвет, национално представителните организации на хората с увреждания, национално представителните организации за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите, национално представителните организации на работодателите и Националното сдружение на общините в Република България. Нормативните актове за хората с увреждания се приемат след предварително становище на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

Основна цел на съвета: Осъществяване на сътрудничество при разработване и провеждане политика в областта на интеграцията на хората с увреждания.

Съветът е създаден на основание чл. 6 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Закон за интеграция на хора с увреждания

Правилник за устройството и дейността на съвета

Функции на съвета:

  • оказва подкрепа и съдействие при формирането и провеждането на политиката за интеграция на хората с увреждания в съответствие с изискванията на националните и международните правни норми;
  • организира проучването и анализа на потребностите на хората с увреждания от интеграция и прави предложения за повишаване на социалната и икономическата ефективност на този процес пред компетентните държавни, общински, обществени и стопански органи и организации;
  • обсъжда и приема становища по проекти на нормативни актове в областта на интеграцията на хората с увреждания;
  • съдейства за координацията между държавните, общинските, обществените и стопанските органи и организации с неправителствените организации на хора и за хора с увреждания за осъществяване на необходимата обществена подкрепа на дейността им в областта на интеграцията на хората с увреждания;
  • взаимодейства с Националния съвет за тристранно сътрудничество, с Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси и с Националния съвет за закрила на детето;
  • установява и поддържа връзки с международни правителствени и неправителствени организации на и за хора с увреждания;
  • организира популяризирането на проблемите и мерките, свързани с интеграцията на хората с увреждания, чрез активно сътрудничество със средствата за масово осведомяване;
  • представя ежегодни отчети на МС за дейността си и взема мерки за подобряването й;
  • получава, обобщава и обсъжда годишния доклад и годишния счетоводен отчет на национално представените организации на и за хора с увреждания за финансовата им дейност и отчета за дейността им в областта на интеграцията на хората с увреждания, осъществявана на базата на получена държавна субсидия.

Председател: Бисер Петков, министър на труда и социалната политика  

Зам.-председатели:

Лазар Лазаров, заместник министър на труда и социалната политика
Светлана Йорданова, заместник-министър на здравеопазването
Адриана Стоименова, Изпълнителен Директор на "Център За Психологически Изследвания"

Членове:

Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката
Ангел Кръстев Попов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Валентин Йовев, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката
Росица Велкова-Желева, заместник-министър на финансите
Юрий Щерк, заместник-министър на външните работи
Красимир Живков, заместник-министър на околната среда и водите
Анатолий Методиев Величков, заместник-министър на отбраната
Стефан Балабанов, заместник-министър на вътрешните работи
Десислава Христова Ахладова-Атанасова, заместник-министър на правосъдието
Атанас Добрев, заместник-министър на земеделието, храните и горите
Любен Кънчев, заместник-министър на туризма
Красимир Първанов, заместник-министър на енергетиката
доц. д-р Стоян Андонов, заместник-министър на младежта и спорта
Румен Димитров, заместник-министър на културата
Димитър Бранков, съветник на председателя на Българска стопанска камара
Капка Панайотова, представител на Асоциация на индустриалния капитал в България
Красимир Коцев, член на УС на Българска търговско-промишлена палата
Иван Захариев, представител на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
Асия Гонева, представител на Конфедерацията на независимите синдикати в България
Ваня Григорова, представитела на Конфедерация на труда „Подкрепа“
Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община и представител на Национално сдружение на Общините в Република България
Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България
Величка Драганова Великова, председател на Национална асоциация на сляпо-глухите в България
Любка Александрова, председател на УС на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения
Майя Викторова-Ханджийска, председател на УС на Българска асоциация "Диабет"
Петър Велчев, председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите
Николай Нинов, председател на Съюза на глухите в България
Лазар Живанкин, председател на Асоциация на родители на деца с нарушено зрение
Красимир Коцев, председател на Съюза на инвалидите в България
Мария Кръстева, председател на Асоциация на родителите на деца с увредеен слух
Стилян Баласопулов, председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации
Светослав Чернев, президент на Национална организация „Малки български хора”
Виолета Антонова, председател на Българска асоциация за невромускулни заболявания
Стефан Данчев, управител на Националния център за рехабилитация на слепи
Веска Събева, председател на Асоциация на родителите на деца с епилепсия
Павел Савов, представител на Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт
Георги Георгиев, председател на сдружение "Национален алианс за социална отговорност"
Маринела Ангелова, председател на Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания
Михаил Кърлин, председател на „Национална потребителна кооперация на слепите в България“
Доброслав Илиев, председател на Сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм“
Стояна Сотирова, представител на Съюза за стопанска инициатива

 

Димитър Бранков


Национален съвет за интеграция на хората с увреждания