Професионално образование и обучение

 • Около 41% от учениците над 15 г. са функционално неграмотни.
 • Нисък интерес и отлив на младите хора от професионалното образование и обучение.
 • За 10 години учениците в професионалните гимназии намаляват с 25%. Закриват се паралелки и гимназии с развита материална база и с доказан капацитет за обучение по важни за индустрията професии и специалности.
 • С делегираните бюджети ученикът се превръща в „пари“. Нерегулирана конкуренция между различните видове училища, от която основен губещ са професионалните гимназии. Неоправдано нарастващ брой паралелки в езиковите гимназии, общообразователните и други „елитни“ училища.
 • Липса на система за прогнозиране на потребностите от квалификации, обвързана с държавния план-прем.
 • Закъсняване на нормативната уредба относно „защитените от държавата професии“.
 • Липса на ясно нормативно регулиране и стимули за въвеждане на дуалното обучение.
 • Неоптимизирана в регионален аспект мрежа от професионални гимназии.
 • ЕК определя качеството на професионалното образование у нас като недостатъчно.
 • Претоварени и небалансирани учебни програми, разнопосочни предмети, голям обем материал побран в малък брой часове, нисък дял на часовете по технически и специални предмети и по практическа подготовка.
 • Остарели или липсващи учебници по специалните предмети.
 • Ограничено приложение на модулната организация. Отсъствие на системи за кредити, които да бъдат приложими при прехода от професионално образование във висше образование.
 • Застаряване на преподавателите, необходимост от актуализация на познанията на учителите по специалните предмети в съответствие с развитието на технологиите.
 • Амортизирана материална база.
 • Недостатъчно финансиране, неравнопоставеност между частни и държавни училища.

Висше образование

 • Необходимост от преструктуриране на мрежата от висши училища. Висшите училища все по-често не могат да изпълнят обявения прием. Предлагат се 72 000 места за студенти при намаляващ брой на потенциалните кандидат – студенти, около 49 000. През 2018 г. завършващите средно образование ще бъдат 37 000.
 • Нарастващи предпочитания сред младите хора за получаване на висше образование извън страната. Ниска конкурентоспособност на българското висше образование. Около 20% от абитуриентите избират да продължат образованието си в университети в чужбина.
 • Сериозни диспропорции в държавния план-прием във висшето образование. Драстично разминаване между профила на подготвяните специалисти във висшите училища и реалното търсене на пазара на труда Струпване на специалности в една област и недостиг на квалифицирани специалисти в друга – предимно инженерни и технически кадри. Около 65% от специалностите са в направленията „икономика“, „право“, „администрация“, „хуманитарни науки“. Около 60% от завършилите висше образование заемат работни места, изискващи средно образование. Намалява приема в техническите университети и приложните специалности. В много ВУ самоцелно се обявяват несвойствени специалности единствено с цел привличане на студенти към съответното висше училище.
 • Липсват измерители за качеството на завършващите и устойчива система за получаване на обективна обратна връзка от страна на работодателите за качеството на придобитите от студентите знания и умения по време на придобиването на висше образование.
 • Учебните планове и програми често не са в съответствие с потребностите на пазара на труда и с практиката.
 • Изоставане на методите на преподаване, демотивация на младите преподаватели и изследователи, застаряване на академичния състав. Недостатъчно използване на интерактивни форми в.т. и електронно обучение.
 • Разминаване между компетентностите на завършилите и потребностите на пазара на труда. Липса на връзка между съдържанието на обучението (учебни планове и програми), пазара на труда и практиката. Необходимост от практическа подготовка на студентите в реална работна среда. Недостатъчно кариерно ориентиране на завършващите студенти.
 • Потребност от по-голямо участие на представители на бизнеса, публичните институции и студентите в управлението на ВУ. Необходимост автономията да се съчетае с механизми за институционална отговорност – прозрачност, публичен контрол. Необходимост от изясняване на статута на различните видове ВУ.
 • Недостатъчно финансиране на системата за висше образование. Недостатъчна ефективност и прозрачност на начина за използването на финансовите ресурси. Липса на стимули за повишаване на качеството и за постигане на високи резултати. Липса на достатъчни стимули за студентите за по-високи постижения.
 • Недостатъчно финансиране на фундаментални и приложни научни изследвания и на експериментална развойна дейност. Приносът на иновациите в създаването на добавена стойност е нисък (в това отношение България изостава сериозно: достигнатото равнище е 26% при 45% средно за ЕС. Остаряла и недостатъчна научна инфраструктура. Липсва интерес и стимули за изграждане на научна инфраструктура в партньорство с бизнеса. Средствата за наука се разпределят между всички ВУ независимо от научните резултати. Субсидията за научни изследвания не се диференцира според доказания научен потенциал на висшите училища.
Стопанска камара Добрич организира форум „Взаимодействие между бизнес и образование“ с подкрепата на Общината

Стопанска камара Добрич организира форум „Взаимодействие между бизнес и образование“ с подкрепата на Общината

+
Личностното развитие, критичното и креативно мислене – основна цел на образованието

Личностното развитие, критичното и креативно мислене – основна цел на образованието

+
Остър завой към образование с професия

Остър завой към образование с професия

+
ИКЕМ доказа, че връзката „бизнес – образование“ може да бъде работещ модел

ИКЕМ доказа, че връзката „бизнес – образование“ може да бъде работещ модел

+
Платформа „Образование и иновации в енергийната киберсигурност“

Платформа „Образование и иновации в енергийната киберсигурност“

+
Образованието и бизнесът трябва да насърчават иновативните идеи и творческия подход

Образованието и бизнесът трябва да насърчават иновативните идеи и творческия подход

+
Проведе се конференция за постигането на съответствие между висшето образование и пазара на труда, по проект EDU LAB

Проведе се конференция за постигането на съответствие между висшето образование и пазара на труда, по проект EDU LAB

+
Отпадането от училище в България – все по-сериозен проблем

Отпадането от училище в България – все по-сериозен проблем

+
В Русе бе учреден бизнес Клъстер за качествено образование

В Русе бе учреден бизнес Клъстер за качествено образование

+
БСК и Община Враца ще си партнират за създаване на научно-изследователска база в града

БСК и Община Враца ще си партнират за създаване на научно-изследователска база в града

+
Проучване на сътрудничеството между висшите учебни заведения и обществените и частни организации в Европа

Проучване на сътрудничеството между висшите учебни заведения и обществените и частни организации в Европа

+
80:20 за бизнеса срещу държавата

80:20 за бизнеса срещу държавата

+
Стопанската камара в Шумен с декларация срещу лошото състояние на образованието

Стопанската камара в Шумен с декларация срещу лошото състояние на образованието

+
75 години от създаването на техническото висше образование в България

75 години от създаването на техническото висше образование в България

+
БСК: Моделът на финансиране на образованието не стимулира повишаването на неговото качество

БСК: Моделът на финансиране на образованието не стимулира повишаването на неговото качество

+
БСК стартира проект

БСК стартира проект "Качествена работна сила - стабилен пазар на труда"

+

"СТИГА ВЕЧЕ!" 3: БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

+
Антоанета Кацарова: Дуалната система за обучение е най-удачният вариант да се преодолее пропастта между бизнеса и образованието

Антоанета Кацарова: Дуалната система за обучение е най-удачният вариант да се преодолее пропастта между бизнеса и образованието

+
MyCompetence.bg – с принос в европейското професионално образование, насочено към пазара на труда

MyCompetence.bg – с принос в европейското професионално образование, насочено към пазара на труда

+
Ново е-обучение: Ефективно приложение на MS Excel

Ново е-обучение: Ефективно приложение на MS Excel

+
БСК: Русенските фирми изпитват сериозен глад за подготвени кадри

БСК: Русенските фирми изпитват сериозен глад за подготвени кадри

+
Ново е-обучение в системата MyCompetence

Ново е-обучение в системата MyCompetence

+
Стартира ново е-обучение в MyCompetence:

Стартира ново е-обучение в MyCompetence: "Подходи и инструменти за оценка на компетенции"

+
БСК ще подпомага обучението по индустриален дизайн

БСК ще подпомага обучението по индустриален дизайн

+
Бюлетин Play4Guidance - юли 2015 г.

Бюлетин Play4Guidance - юли 2015 г.

+
Божидар Данев участва в среща на високо равнище на представители на българските и европейски институции и бизнеса

Божидар Данев участва в среща на високо равнище на представители на българските и европейски институции и бизнеса

+
БСК приключи успешно проекта за MyCompetence

БСК приключи успешно проекта за MyCompetence

+
Възпитаник на Сиско академията на БСК - финалист в международното състезание по мрежи NetRiders

Възпитаник на Сиско академията на БСК - финалист в международното състезание по мрежи NetRiders

+
Немският опит в дуалното обучение беше представен на семинар в Пловдив

Немският опит в дуалното обучение беше представен на семинар в Пловдив

+
Проведе се двудневен форум за млади предприемачи

Проведе се двудневен форум за млади предприемачи "Открита лаборатория“ в рамките на проект TRIGGER

+
БСК: Бизнесът търси интердисциплинарни познания и хибридни умения

БСК: Бизнесът търси интердисциплинарни познания и хибридни умения

+
Публична покана за изпълнител: Разработване на електронни средства и приложения за обучение на стартиращи предприемачи

Публична покана за изпълнител: Разработване на електронни средства и приложения за обучение на стартиращи предприемачи

+
БСК и фондация

БСК и фондация "Конрад Аденауер" ще си партнират за въвеждането на дуалното обучение

+
БСК и студентските съвети ще си сътрудничат за модернизиране на висшето образование в България

БСК и студентските съвети ще си сътрудничат за модернизиране на висшето образование в България

+
АНКЕТА: Въвеждане на дуалното обучение в България

АНКЕТА: Въвеждане на дуалното обучение в България

+
Бизнесът в Русе настоя за квалифицирани кадри и ефективно управление на Дунавската стратегия

Бизнесът в Русе настоя за квалифицирани кадри и ефективно управление на Дунавската стратегия

+
Около 5100 потребители активно ползват MyCompetence

Около 5100 потребители активно ползват MyCompetence

+
Анкета: Какви компетенции и умения трябва да има един предприемач

Анкета: Какви компетенции и умения трябва да има един предприемач

+
БСК: Завършването на висше образование не е стимул за започване на собствен бизнес, 86 на сто от висшистите са готови за миграция

БСК: Завършването на висше образование не е стимул за започване на собствен бизнес, 86 на сто от висшистите са готови за миграция

+
Нови програми и специалности в ТУ-София ще подготвят млади специалисти по електроника в съответствие с нуждите на бизнеса

Нови програми и специалности в ТУ-София ще подготвят млади специалисти по електроника в съответствие с нуждите на бизнеса

+
Томчо Томов: Бизнесът търси реални умения, за да инвестира в нови идеи

Томчо Томов: Бизнесът търси реални умения, за да инвестира в нови идеи

+
Стартират безплатни курсове „Ефективно управление на фирма, с използване на съвременни ИТ услуги“ в рамките на проект ITSM4SME

Стартират безплатни курсове „Ефективно управление на фирма, с използване на съвременни ИТ услуги“ в рамките на проект ITSM4SME

+
Сузана Василева: Въвеждането на компетентностния модел прави служителите ни успешни

Сузана Василева: Въвеждането на компетентностния модел прави служителите ни успешни

+
Една година MyCompetence.bg – информационната система на БСК в подкрепа на управлението на човешкия капитал в бизнеса

Една година MyCompetence.bg – информационната система на БСК в подкрепа на управлението на човешкия капитал в бизнеса

+
БСК отчита засилен интерес към тестването за компютърни умения

БСК отчита засилен интерес към тестването за компютърни умения

+
Проведохме обучение по иновационен мениджмънт

Проведохме обучение по иновационен мениджмънт

+
Врачанска фирма ще обучава сама кадрите си

Врачанска фирма ще обучава сама кадрите си

+
БСК: Липсват специалисти по авангардни технологии

БСК: Липсват специалисти по авангардни технологии

+
БСК: Постоянно се отлагат законовите мерки за валидирането на знания, придобити извън формалното образование

БСК: Постоянно се отлагат законовите мерки за валидирането на знания, придобити извън формалното образование

+
БСК: Знанията остаряват по-бързо от хората

БСК: Знанията остаряват по-бързо от хората

+
Разработена е квалификационна рамка за мениджъри по управление на твърди отпадъци

Разработена е квалификационна рамка за мениджъри по управление на твърди отпадъци

+
Приключи обучението на служители от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“

Приключи обучението на служители от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“

+
18 счетоводители завършиха обучение в БСК

18 счетоводители завършиха обучение в БСК

+
Дефицит на практическа подготовка и умения е най-често срещаният проблем при подбора на инженерни кадри, показва проучване на БСК

Дефицит на практическа подготовка и умения е най-често срещаният проблем при подбора на инженерни кадри, показва проучване на БСК

+
БСК с отличие от МОН за принос в професионалното образование

БСК с отличие от МОН за принос в професионалното образование

+
До август 2015 г. се удължава срокът за обучение с ваучери, БСК предлага обучение по 5 професии

До август 2015 г. се удължава срокът за обучение с ваучери, БСК предлага обучение по 5 професии

+
Ниското образование на хората с увреждания и архитектурната среда пречат за наемането на хора с увреждания

Ниското образование на хората с увреждания и архитектурната среда пречат за наемането на хора с увреждания

+
БСК участва в разработването на учебните програми в университетите

БСК участва в разработването на учебните програми в университетите

+
Томчо Томов: Студентите завършват без достатъчно стаж

Томчо Томов: Студентите завършват без достатъчно стаж

+
Денислава Шентова от НПМГ е първата дама, победител в десетото национално състезание по компютърни мрежи за ученици 2014 г.

Денислава Шентова от НПМГ е първата дама, победител в десетото национално състезание по компютърни мрежи за ученици 2014 г.

+
ИТ специалистите и инженерите – масово недоволни от обучението в университета

ИТ специалистите и инженерите – масово недоволни от обучението в университета

+
Повече от 120 предприятия прилагат MyCompetence в управлението на човешките си ресурси

Повече от 120 предприятия прилагат MyCompetence в управлението на човешките си ресурси

+
Учениците в Златарица ще се учат да изграждат компютърни мрежи на техника, дарена от БСК

Учениците в Златарица ще се учат да изграждат компютърни мрежи на техника, дарена от БСК

+
Всеки четвърти висшист работи в чужбина, оставащите в България се реализират в търговията и услугите

Всеки четвърти висшист работи в чужбина, оставащите в България се реализират в търговията и услугите

+
БСК: Необходими са по-малко, но по-качествени университети

БСК: Необходими са по-малко, но по-качествени университети

+
Божидар Данев: „Държавата да плаща само за специалности, които се търсят на пазара“

Божидар Данев: „Държавата да плаща само за специалности, които се търсят на пазара“

+
БСК с отличие за приноса си към обучението на възрастни

БСК с отличие за приноса си към обучението на възрастни

+
Работодателите правят компромиси с изискваната квалификация при назначаването на кадри

Работодателите правят компромиси с изискваната квалификация при назначаването на кадри

+
БСК: ИТ специалистите губят квалификацията си от университета на 4 години, инженерите – на 7, а икономистите – на 9 години

БСК: ИТ специалистите губят квалификацията си от университета на 4 години, инженерите – на 7, а икономистите – на 9 години

+
Проучване на Евробарометър за качеството на стажовете в ЕС

Проучване на Евробарометър за качеството на стажовете в ЕС

+
БСК: Масово завършили младежи не познават машините в производствените цехове

БСК: Масово завършили младежи не познават машините в производствените цехове

+
Проведе се заключителната конференция на проект CEE Youth

Проведе се заключителната конференция на проект CEE Youth

+
Започнаха обученията на консултанти, които ще съдействат за признаването на знания, придобити по неформален път или чрез самостоятелно учене

Започнаха обученията на консултанти, които ще съдействат за признаването на знания, придобити по неформален път или чрез самостоятелно учене

+
БСК: Средноквалифицираните кадри са на изчерване, масово висшисти работят на позиции за среднисти

БСК: Средноквалифицираните кадри са на изчерване, масово висшисти работят на позиции за среднисти

+
Професионалното образование все повече изостава от развитието на технологиите в бизнеса

Професионалното образование все повече изостава от развитието на технологиите в бизнеса

+
Божидар Данев: MyCompetence има ключова роля за сближаването на професионалните и образователните стандарти

Божидар Данев: MyCompetence има ключова роля за сближаването на професионалните и образователните стандарти

+
Правителството: Професионалното образование става приоритет на Бюджет 2014

Правителството: Професионалното образование става приоритет на Бюджет 2014

+
БСК ще работи по създаването на компетентностна рамка за „зелените

БСК ще работи по създаването на компетентностна рамка за „зелените" професии

+
Подготовката на инженер-химици не дава достатъчно знания за съвременните управляващи системи

Подготовката на инженер-химици не дава достатъчно знания за съвременните управляващи системи

+
Българин спечели международното състезание по мрежи International NetRiders 2013

Българин спечели международното състезание по мрежи International NetRiders 2013

+
Информационната система за оценка на компетенциите вече е факт

Информационната система за оценка на компетенциите вече е факт

+
Резултатите по два проекта в областта на компетенциите на работната сила дискутираха участниците в заседание на СКС „Металургия

Резултатите по два проекта в областта на компетенциите на работната сила дискутираха участниците в заседание на СКС „Металургия"

+
Задълбочаващ се недостиг на кадри с необходимите компетенции е основен проблем пред IT-сектора

Задълбочаващ се недостиг на кадри с необходимите компетенции е основен проблем пред IT-сектора

+
Прилагане изискванията на законодателството за управление на битови и масово разпространени отпадъци в промишлените предприятия

Прилагане изискванията на законодателството за управление на битови и масово разпространени отпадъци в промишлените предприятия

+
БСК организира семинари „Опитът на „Филипс“ и „Хенкел“ в дуалната система на обучение“

БСК организира семинари „Опитът на „Филипс“ и „Хенкел“ в дуалната система на обучение“

+
Информационната система за оценка на компетенциите може да е инструмент за актуализация на учебното съдържание в професионалното образование

Информационната система за оценка на компетенциите може да е инструмент за актуализация на учебното съдържание в професионалното образование

+
БСК проучва жизнения цикъл на придобитите квалификации и компетенции

БСК проучва жизнения цикъл на придобитите квалификации и компетенции

+
776 работещи получиха нови компетенции по проекта на БСК

776 работещи получиха нови компетенции по проекта на БСК

+
Софийският университет ще прилага Информационната система за оценка на компетенциите, разработена от БСК

Софийският университет ще прилага Информационната система за оценка на компетенциите, разработена от БСК

+
Бордът на директорите на ESCO се запозна с Информационната система за оценка на компетенциите на БСК

Бордът на директорите на ESCO се запозна с Информационната система за оценка на компетенциите на БСК

+
Работен семинар по признаване на кредити в средното професионално образование

Работен семинар по признаване на кредити в средното професионално образование

+
За първи път се въвеждат доброволни професионални стандарти в охранителния бранш чрез секторен компетентностен модел

За първи път се въвеждат доброволни професионални стандарти в охранителния бранш чрез секторен компетентностен модел

+
Информационната система за оценка на компетенциите ще доближи изискванията на бизнеса и очакванията на служителите

Информационната система за оценка на компетенциите ще доближи изискванията на бизнеса и очакванията на служителите

+
УС на БСК обсъди със зам.-министър Мариана Банчева проблемите на професионалното образование

УС на БСК обсъди със зам.-министър Мариана Банчева проблемите на професионалното образование

+
Кризата остави 26 млн.европейци без работа. 6 млн. работни места са закрити в ЕС. Всеки четвърти младеж е безработен

Кризата остави 26 млн.европейци без работа. 6 млн. работни места са закрити в ЕС. Всеки четвърти младеж е безработен

+
Информационна система на БСК доближава образователните стандарти до изискванията на бизнеса

Информационна система на БСК доближава образователните стандарти до изискванията на бизнеса

+
407 оценители на компетенции бяха обучени по проекта на БСК

407 оценители на компетенции бяха обучени по проекта на БСК

+
Стартира националната Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила

Стартира националната Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила

+
БСК стартира своя Бизнес академия

БСК стартира своя Бизнес академия

+
Промени в Закона за ПОО въвеждат дуалното обучение и валидирането на компетенциите, придобити по неформален път

Промени в Закона за ПОО въвеждат дуалното обучение и валидирането на компетенциите, придобити по неформален път

+
БСК предлага да бъде изградена информационна система за образователния и квалификационния статус на българите.

БСК предлага да бъде изградена информационна система за образователния и квалификационния статус на българите.

+
БСК провежда обучения за работодатели по проблемите на ЗБУТ

БСК провежда обучения за работодатели по проблемите на ЗБУТ

+
АНКЕТА за потребностите на гражданите от документи, доказващи знания и умения, придобити извън системата на образование

АНКЕТА за потребностите на гражданите от документи, доказващи знания и умения, придобити извън системата на образование

+
БСК предлага да се регламентира статутът на електронното дистанционно обучение на възрастни

БСК предлага да се регламентира статутът на електронното дистанционно обучение на възрастни

+
Над 1200 души обучи БСК през 2012 г. в рамките на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Над 1200 души обучи БСК през 2012 г. в рамките на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“

+
Приемане на Закон за професионалните стандарти в заетостта, предлага БСК

Приемане на Закон за професионалните стандарти в заетостта, предлага БСК

+
Приключи изграждането на Националната референтна мрежа за оценка на компетенциите на работната сила

Приключи изграждането на Националната референтна мрежа за оценка на компетенциите на работната сила

+
Учреден бе Секторен консултативен съвет „Информационни технологии

Учреден бе Секторен консултативен съвет „Информационни технологии"

+
CISCO Академията на БСК получи награда за цялостен принос в развитието на програмата „CISCO мрежова академия” в България

CISCO Академията на БСК получи награда за цялостен принос в развитието на програмата „CISCO мрежова академия” в България

+
БСК: Нивото на компетенциите на работната сила е ключово за успешното развитие на пазара на труда

БСК: Нивото на компетенциите на работната сила е ключово за успешното развитие на пазара на труда

+
ЕС да инвестира в образование, наука и инфраструктура, призова Филип де Бук

ЕС да инвестира в образование, наука и инфраструктура, призова Филип де Бук

+
ЦПО при БСК сключи споразумение с Агенцията по заетостта за обучения с ваучери

ЦПО при БСК сключи споразумение с Агенцията по заетостта за обучения с ваучери

+
Безплатни фирмени обучения за 2100 мениджъри и служители предлага БСК

Безплатни фирмени обучения за 2100 мениджъри и служители предлага БСК

+
Божидар Данев: „Огнени стени“ разделят отделните степени на образование. Българското училище трябва да „отглежда“ лидери

Божидар Данев: „Огнени стени“ разделят отделните степени на образование. Българското училище трябва да „отглежда“ лидери

+
Обучение за регистранти и потребителите по веригата REACH 2013 се проведе днес в БСК

Обучение за регистранти и потребителите по веригата REACH 2013 се проведе днес в БСК

+
БСК и БАН ще изследват ефектите от неграмотността върху икономиката

БСК и БАН ще изследват ефектите от неграмотността върху икономиката

+
BUSINESSEUROPE: ЕК да подобри възможностите за стажуване като част от мерките за спасяването на трудовия пазар на ЕС

BUSINESSEUROPE: ЕК да подобри възможностите за стажуване като част от мерките за спасяването на трудовия пазар на ЕС

+
Дискусия по параметрите на законодателния пакет по заетостта в ЕС

Дискусия по параметрите на законодателния пакет по заетостта в ЕС

+
Липсата на кадри е сериозен проблем за развитието на трудовия пазар

Липсата на кадри е сериозен проблем за развитието на трудовия пазар

+
Онлайн платформа за е-обучение по проекта BIOeNET

Онлайн платформа за е-обучение по проекта BIOeNET

+
Мерките за създаване на младежка заетост трябва да бъдат обвързани с ефективни политики по образование и обучение

Мерките за създаване на младежка заетост трябва да бъдат обвързани с ефективни политики по образование и обучение

+
Позиция на БСК по проектите на нормативни документи във връзка със Закона за държавния служител

Позиция на БСК по проектите на нормативни документи във връзка със Закона за държавния служител

+
Българската стопанска камара подписа националното споразумение „Първа работа“

Българската стопанска камара подписа националното споразумение „Първа работа“

+
Отчетен бе сериозен напредък по изграждането на Информационната система за оценка на компетенциите

Отчетен бе сериозен напредък по изграждането на Информационната система за оценка на компетенциите

+
Работодателите не търсят просто „дипломи“, а хора с умения, идеи и визия за бъдещето

Работодателите не търсят просто „дипломи“, а хора с умения, идеи и визия за бъдещето

+
ЦПО при БСК и BSTeam.bg стартират обучения за мениджъри

ЦПО при БСК и BSTeam.bg стартират обучения за мениджъри

+
ЦКО при БСК стартира фирмени обучения на служителите на Дайхман търговия с обувки” ООД и „Байер България”

ЦКО при БСК стартира фирмени обучения на служителите на Дайхман търговия с обувки” ООД и „Байер България”

+
Предложения на БСК по проекта на Закон за училищното и предучилищното образование

Предложения на БСК по проекта на Закон за училищното и предучилищното образование

+
БСК представи проекта за информационна система за оценка на компетенциите пред европейски експерт

БСК представи проекта за информационна система за оценка на компетенциите пред европейски експерт

+
БСК предлага опрощаване на кредитите за образование, ако студентите са с изрядни осигуровки и работят в България

БСК предлага опрощаване на кредитите за образование, ако студентите са с изрядни осигуровки и работят в България

+
БСК: Всички закони в областта на образованието и професионалното обучение да бъдат обединени в Образователен кодекс

БСК: Всички закони в областта на образованието и професионалното обучение да бъдат обединени в Образователен кодекс

+
БСК работи за създаването на единни професионални стандарти в 20 икономически браншове

БСК работи за създаването на единни професионални стандарти в 20 икономически браншове

+
Подготовката на завършващите средно и висше образование не е достатъчна, показва анкетно проучване

Подготовката на завършващите средно и висше образование не е достатъчна, показва анкетно проучване

+
Възможностите за повишаване качеството на работната сила дискутират над 90 представители на бизнеса Възможностите за повишаване качеството на работнат

Възможностите за повишаване качеството на работната сила дискутират над 90 представители на бизнеса Възможностите за повишаване качеството на работнат

+
Бургас и Ст.Загора станаха част от Националната мрежа за оценка на компетенциите на работната сила

Бургас и Ст.Загора станаха част от Националната мрежа за оценка на компетенциите на работната сила

+
БСК стартира нов европейски проект, целящ преодоляване на езиковите бариери между работници и работодатели при високо рискова работна среда

БСК стартира нов европейски проект, целящ преодоляване на езиковите бариери между работници и работодатели при високо рискова работна среда

+
Елена Шишманова: Необходимо е да се създадат условия за по-широко навлизане и прилагане на компетентностния подход в ПОО

Елена Шишманова: Необходимо е да се създадат условия за по-широко навлизане и прилагане на компетентностния подход в ПОО

+
Британският и холандският опит в оценяването на компетенциите на работната сила бяха представени в БСК

Британският и холандският опит в оценяването на компетенциите на работната сила бяха представени в БСК

+
Как да се подобри качеството на висшето образование, дискутираха на среща в БСК ректорите на университети и представителите на бизнеса

Как да се подобри качеството на висшето образование, дискутираха на среща в БСК ректорите на университети и представителите на бизнеса

+
Божидар Данев: Достигането на 36 % висшисти у нас не е решение на проблема с компетенциите на завършващите

Божидар Данев: Достигането на 36 % висшисти у нас не е решение на проблема с компетенциите на завършващите

+
Божидар Данев: Ако искаме да решаваме проблемите, трябва да ги назоваваме с истинските им имена

Божидар Данев: Ако искаме да решаваме проблемите, трябва да ги назоваваме с истинските им имена

+
Божидар Данев: Намираме се на сериозен кръстопът - прогресираща стагнация или плавен просперитет, основан на компетенции

Божидар Данев: Намираме се на сериозен кръстопът - прогресираща стагнация или плавен просперитет, основан на компетенции

+
Предложенията на БСК за реформи в образованието в медиите - 13.08.2011 г.

Предложенията на БСК за реформи в образованието в медиите - 13.08.2011 г.

+
БСК: Държавата финансира образование, което не трябва на обществото и икономиката

БСК: Държавата финансира образование, което не трябва на обществото и икономиката

+
Седем икономически сектори разписват стандарти за ключови длъжности

Седем икономически сектори разписват стандарти за ключови длъжности

+
Божидар Данев: Имаме висока безработица у нас, но нямаме достатъчно квалифицирани кадри

Божидар Данев: Имаме висока безработица у нас, но нямаме достатъчно квалифицирани кадри

+
БСК: Университетите да получават финансиране само ако предлагат обучение, съобразено с реалните моментни и бъдещи нужди на държавата и икономиката

БСК: Университетите да получават финансиране само ако предлагат обучение, съобразено с реалните моментни и бъдещи нужди на държавата и икономиката

+
BUSINESSEUROPE: Липсата на единни професионални стандарти в ЕС пречи на трудовата мобилност

BUSINESSEUROPE: Липсата на единни професионални стандарти в ЕС пречи на трудовата мобилност

+
Увеличава се интересът към професионалното обучение

Увеличава се интересът към професионалното обучение

+
Въвеждането на европейската „синя карта” ще спомогне за преодоляване недостига на висококвалифицирани кадри за икономиката

Въвеждането на европейската „синя карта” ще спомогне за преодоляване недостига на висококвалифицирани кадри за икономиката

+
Томчо Томов: Необходимо е да се регламентира публично-частното партньорство между университетите и бизнеса при подготовката на кадри за икономиката

Томчо Томов: Необходимо е да се регламентира публично-частното партньорство между университетите и бизнеса при подготовката на кадри за икономиката

+
БСК: Принципът „парите следват ученика” трябва да се прилага и за частните учебни заведения

БСК: Принципът „парите следват ученика” трябва да се прилага и за частните учебни заведения

+
Секторен консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в сектора на електронната промишленост бе учреден на 21 април 2011 г.

Секторен консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в сектора на електронната промишленост бе учреден на 21 април 2011 г.

+
Учреден е Секторен консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в бранш „месопреработване”

Учреден е Секторен консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в бранш „месопреработване”

+
Румен Атанасов бе избран за председател на новоучредения Секторен консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в сектор „Електроте

Румен Атанасов бе избран за председател на новоучредения Секторен консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в сектор „Електроте

+
Първите четири Секторни консултативни съвета за оценка на компетенциите на работната сила ще бъдат учредени в периода 24-30 март 2011 г.

Първите четири Секторни консултативни съвета за оценка на компетенциите на работната сила ще бъдат учредени в периода 24-30 март 2011 г.

+
Проектът на БСК по ОП „РЧР” беше представен пред участниците в европейска конференция на тема „Развитие на заетостта при прехода към нисковъглеродна и

Проектът на БСК по ОП „РЧР” беше представен пред участниците в европейска конференция на тема „Развитие на заетостта при прехода към нисковъглеродна и

+
В още шест икономически сектора ще се въвеждат модели за оценка на компетенциите на работната сила

В още шест икономически сектора ще се въвеждат модели за оценка на компетенциите на работната сила

+
Национален съвет ще утвърждава препоръчителни стандарти за компетенциите на работната сила

Национален съвет ще утвърждава препоръчителни стандарти за компетенциите на работната сила

+
БСК: Продължава недостигът на квалифицирани кадри у нас

БСК: Продължава недостигът на квалифицирани кадри у нас

+
Усвояваме малко средства от ЕС, поради липса на компетенции. На последно място сме по ниво на компетенции в Е-27. Липсват ни основно лидерски и комуни

Усвояваме малко средства от ЕС, поради липса на компетенции. На последно място сме по ниво на компетенции в Е-27. Липсват ни основно лидерски и комуни

+
Бизнесът осъзнава необходимостта от въвеждането на компетентностни модели за своите служители

Бизнесът осъзнава необходимостта от въвеждането на компетентностни модели за своите служители

+
България е с най-ниски показатели за иновации в Европа, показва изследване на БСК за технологичното развитие

България е с най-ниски показатели за иновации в Европа, показва изследване на БСК за технологичното развитие

+
За да бъдат успешни, българските предприятия трябва да наваксат изоставането си от световните тенденции по отношение управлението на персонала чрез о

За да бъдат успешни, българските предприятия трябва да наваксат изоставането си от световните тенденции по отношение управлението на персонала чрез о

+
Анализ на БСК показва: Икономиката на бъдещето изисква професионално обучение, базирано на компетенции

Анализ на БСК показва: Икономиката на бъдещето изисква професионално обучение, базирано на компетенции

+
Стартира изграждането на Национална референтна мрежа за оценяване на компетенциите на работната сила по браншове и региони

Стартира изграждането на Национална референтна мрежа за оценяване на компетенциите на работната сила по браншове и региони

+
Въпроси на БСК към Агенцията по заетостта относно системата за обучение с ваучери

Въпроси на БСК към Агенцията по заетостта относно системата за обучение с ваучери

+
Центърът за професионално обучение на БСК обявява конкурс по документи за подбор на преподаватели в дейности за професионално обучение

Центърът за професионално обучение на БСК обявява конкурс по документи за подбор на преподаватели в дейности за професионално обучение

+
БСК подкрепи Проекта на Закон за развитие на академичния състав в Р България

БСК подкрепи Проекта на Закон за развитие на академичния състав в Р България

+
Състоянието и развитието на пазара на труда обсъдиха ръководствата на БСК и на МТСП

Състоянието и развитието на пазара на труда обсъдиха ръководствата на БСК и на МТСП

+
БСК - Акредитиран изпитен център EBC*L

БСК - Акредитиран изпитен център EBC*L

+
Прочетено: 24976