Прочетено: 1404

  1. Налице е значителен спад на дела на инвестициите в БВП - от 33% (2007 г.) на 18.6% (2016 г.). Това е индикация, че ръстът на БВП за този период не е в резултат на инвестиционна активност, което би осигурило устойчивост на растежа, а на повишено потребление и подобряване на търговския баланс.

  2. Физическият обем на инвестициите в капиталови активи се запазва приблизително един и същ.

  3. Публичните инвестиции намаляват два пъти – от 5.2% от БВП (2007 г.) до 2.6% (2016 г.).

  4. Частните инвестиции за периода са средно 5 пъти по-високи от публичните, като през 2016 те надхвърлят публичните инвестиции 7 пъти.

  5. Физическият обем ПЧИ отбелязва спад от 14 пъти през 2016 г. спрямо 2007 г. За 2017 г. се очертава същата тенденция на спад. Влошава се и структурата на ПЧИ - над 40% от тях са под формата на заеми от компаниите-майки. Положителна е тенденцията за нарастване дела на реинвестираната печалба в ПЧИ, която от 2013 г. е положителна стойност и нараства до 51.7% през 2016 г.

  6. Наблюдава се стабилен ръст на българските инвестиции в чужбина – от 236.5 млн. евро (2010 г.) на 320.2 млн. евро (2016 г.), като през 2016 спрямо 2015 г. (147 млн. евро) се наблюдава двукратен ръст. Силният ръст в износа на инвестиции води до изтичане на национален доход, работни места, капитали и е индикатор за влошена бизнес среда.

  7. Усвояването на средствата по оперативните програми в програмния период 2007-2013 г. като източник на инвестиционен ресурс, е добро и е в размер на 95% от предоставеното финансиране. Пикът на усвоените средства е в периода 2014-2015 г. през двете допълнителни години n+2 от програмния период. Към 3.11.2017 г. размерът на договорените средства от програмния период 2014-2020 е 46%, а на разплатените средства е 14%.

  8. Делът на разходите за НИРД в БВП през периода 2007-2015 г. нараства в резултат на увеличеното частно финансиране. Неблагоприятен е спадът на дела на НИРД в БВП от 1.0% (2015 г.) на 0.8% (2016 г.) при цел, съгласно Стратегия 2020, от 1.5% (2020 г.). Спадът е индикатор за влошаване качеството и иновативността на инвестициите.