Прочетено: 914

Атанас Бойков е завършил Висшия лесотехнически институт в София – специалност „Дървообработващи машини”, и следдипломна квалификация по външна търговия в УНСС.

От 2004 до 2017 г. Атанас Бойков отговаря за връзките на БСК с регионалните работодателски организации, а преди това е работил като главен експерт в Комитета по горите и горската промишленост към МС на РБ, където е отговарял за подготовката, реализацията и отчитането на цялостната външнотърговска дейност на външнотърговските организации „Лесоимпекс” и „Лескомплект”, държавните стопански обединения „Стара планина”, „Мебел”, Целулоза и хартия” и „Дограма”.

Трудовата биография на Атанас Бойков включва и ангажименти в държавните стопански обединения „ЗММ” и „Стара планина”, Шведско търговско представителство „Каммартон” и „Д.О.М.-ЕКС” ООД – гр. София, където е отговарял за пускането в експлоатация на цели предприятия и цехове от отрасъл „Дървообработваща и мебелна промишленост”, за производствения цикъл на заводи за производство на машини и съоръжения, както и за търговията със съоръжения и машини. Разработвал е и е внедрявал процедури и системи, свързани с управлението на качеството и безопасността на труда, и за повишаването на производителността на персонала.

Ангажиментите на Атанас Бойков към членуващите в БСК териториални организации и сдружения на предприемачите и работодателите са свързани с тяхното подпомагане при деловите им контакти с администрацията на централно и местно ниво, оказване на методическа помощ и консултиране, предоставяне на актуална информация за дейността на БСК, както и по текущи проблеми на икономическата политика, популяризиране на добри практики, обучения и др.

Атанас Бойков има богат опит по проекти с национално и външно финансиране. Участвал е в подготовката, изпълнението, координацията и отчитането на проекти, финансирани от Фонд „Условия на труд" към МТСП, програма „Matra Kap” към Посолството на Нидерландия у нас, Комуникационна стратегия на МС на РБ, Фондация „Конрад Аденауер”, ИА „Насърчаване на малките и средните предприятия”, трансграничното сътрудничество „България-Сърбия”, оперативните програми „Административен капацитет” и „Развитие на човешките ресурси” и др.

Ползва руски и английски езици.