11.08.2020

Световната база данни за външната търговия позволява изготвянето на различни таблици с числа и дялове, например за страните от Балканите – България, Турция, Гърция, Румъния, Северна Македония и Сърбия, за времето от 2010 до 2019 г. Подредих данните само чрез Аритметични операции и Сравнение (АС), за да получа една съвременна картина с цел използването й от България при днешния кризисен глад за национална стратегия и политика. Картината е шарена, няма нищо общо с партийни и/или геополитически двуцветни графики, които са наводнили публичното пространство.

Числата за износа и вноса на Балканите с водещите страни в света, както и със страни с вековни интереси в региона за последните десет години значително надхвърлят битуващи „референтни“ стойности за самостоятелно и стабилно развитие на Балканите. Става дума за нашето място във външната търговия на Китай, САЩ, Германия, Руската федерация и ЕС-28, и отделно за мястото на тези същите световни сили във външната търговия на всяка една от балканските страни и общо за региона.

Допълних тези данни и с числата от огледалната статистика, които подсказват възможни проблеми. Огледалните разлики за период от десет години не би трябвало да се пропускат или прескачат при обективна оценка на двустранни отношения и/или зависимост и/или свързаност в съответствие с българската поговорка – Не слушай попа какво пее, гледай го какво върши

България се характеризира с усреднени към по-добри за Балканите показатели на промяната на износа и вноса за 2019 спрямо средногодишните числа за последните десет години с 30% ръст на износа и 26% на вноса, докато за Турция, Гърция и Румъния е по-малък с 3-5%, а при Сърбия и Северна Македония е по голяма с близо 10% от българските числа. Образно казано България е четвъртата по стойност на стокообмена след Турция, Румъния, Гърция. При това всички балкански държави имат отрицателно салдо – повече внасят стоки, отколкото изнасят, като по-малко отрицателно салдо от нас има само Северна Македония.

Парадоксално, при свързаността с ЕС-28, определяна чрез дела на износа и вноса на всяка от държавите с ЕС-28 за 2019г., водеща е Северна Македония с 81% при износа и 62% при вноса, следвана от Румъния с 76% при износа и 74% при вноса, Сърбия – 67% за износа и 58% при вноса, България с 66% за износа и 63% при вноса, Гърция с 56% за износа и 50% при вноса и Турция с 49% за износа и 34% при вноса. Образно казано, страните от Балканите са по-скоро външнотърговски силно интегрирани с ЕС-28 и България въобще не е водеща, като това не бива да бъде повод или причина за прибързани изводи – справка Гърция.

Присъствието на световния водач в износа за последните десет години – Китай, на Балканите расте с повече от 30% през 2019 г. в сравнение със средногодишната стойност за 2010 – 2019 г., като за Сърбия този показател е повече от 110% , за Гърция повече от 80% и за България повече от 48%, като при Турция това става с едва 11%. Германия е водещ и стабилен доставчик за Балканите с растеж от повече от 17%. САЩ имат слабо присъствие, но и при тях има растеж с близо 8%, РФ постига 36% растеж, като за Сърбия числото е повече от 125%, за Румъния е повече от 71%, а за България повече от 10%.

Сравнението на стойностите на огледалната статистика при вноса на балканските страни показва милиардни годишни разлики - националните данни за вноса надхвърлят числата на РФ за износа за тези държави. За България през тези години разликата се променя от близо 600 милиона евро, като достига близо 3,5 милиарда евро, като за 2019 е 937 милиона евро. За Турция разликата е в диапазона между 545 милиона евро и близо 8,2 милиарда евро, като за 2019 е близо 1,2 милиарда евро. При Гърция диапазона на руската огледална разлика е от 404 милиона евро до повече от 3,2 милиарда евро, като за 2019 е 612 милиона евро.

Аритметиката и Сравнението (АС-ът) за България, образно казано, показва, че ние сме в лодката на всички балкански държави през последните десет години и често сме в средата на лодката, без да сме на мостика. Стабилното течение за лодката се определя от ЕС-28 и специално Германия, като Руската федерация (но с милиардни огледални разлики) и Китай също играят активна роля в стокообмена на Балканите. За България тази картина вероятно се дължи на значителната немска собственост в структурно определящи отрасли на производството.

 

Автор: Борислав Георгиев, експерт по външна търговия     

Външнотърговски АС за България и Балканите през последните десет години