ПРАВИЛА

за приемане на членове
на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес

 

РАЗДЕЛ І - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Настоящите Правила регламентират реда за приемане членове на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК).

Член 2. Членството в БСК е доброволно. Членове на Камарата могат да бъдат български и чуждестранни юридически лица, извършващи стопанска дейност в страната, колективни сдружения, университети, научни звена и други институции и юридически лица на частното право, които не извършват стопанска дейност, в т.ч. и физически лица, които могат да съдействат за осъществяване на целите и задачите на Организацията.

РАЗДЕЛ ІІ - РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ

Член 3. (1) Членствените правоотношения възникват по решение на Управителния съвет на БСК, прието въз основа на писмено заявление, в което кандидатът за член декларира, че приема Устава на БСК.

(2) Към заявлението кандидатите еднолични търговци и търговски дружества прилагат:

 1. Регистрационна карта по образец, съдържаща:

1.1. наименование, седалище и ЕИК на търговеца;

1.2. имената на лицата управляващи и представляващи търговеца, начина на управление и представителство;

1.3. предмет на дейност и икономически сектор по основния предмет на дейност;

1.4. брой заети лица в дружеството;

1.5.  контактни данни и заявяване на задължение, за своевременно уведомяване на БСК при промяната им;

 1. Протоколно решение на съответния орган на кандидата за членство в БСК.
 2. Удостоверение за актуално състояние от Агенцията по вписванията.
 3. Устав (дружествен договор/учредителен акт);
 4. Копия на финансовите отчети на съответното дружество за последната една финансова година;
 5. Писмена препоръка/референция, както следва:

6.1. от браншова камара в съответния икономически сектор - един брой;

или

6.2. от регионална организация от мрежата на БСК или колективен член - един брой;

или

6.3.  от настоящи членове на БСК – два броя,

или

6.4. от обслужващата банка – един брой.

(3) Към заявлението колективните членове прилагат:

 1. Регистрационна карта по образец, съдържаща:

1.1.  наименование, седалище и БУЛСТАТ;

1.2.  данни относно реда на учредяване и вида на дейността – частна или обществено полезна;

1.3.  цели, средства за постигане на целите и предмет на дейност;

1.4.  имената на лицата управляващи и представляващи търговеца; начин на управление и представителство;

1.5. икономическите сектори в които то и/или неговите членове имат основни интереси и предмет на дейност;

1.6. средногодишен брой на заетите лица в неговите членове;

1.7. контактни данни на сдружението, в т.ч. на неговите членове, и заявяване на задължение за своевременно информиране на БСК при промяната им;

 1. Протоколно решение на съответния орган на кандидата за членство в БСК;
 2. Удостоверение за актуално състояние;
 3. Устав;
 4. Заверени от заявителя копия на финансовите отчети на съответното сдружение, за последната финансова година, с изключение на новоучредените и ново регистрирани сдружения;

РАЗДЕЛ ІІІ - ДОКУМЕНТИ ЗА ЧЛЕНСТВО И РЕД ЗА ОБРАБОТКА

Член 4. Начин на разглеждане на документите за членство:

 1. Създава се тричленна работна комисия в състав – Главен секретар, юридически и технически експерт, със задача преглед на постъпилата документация по заявката за членство в БСК;
 2. Работната комисия има технически правомощия и нейните препоръки могат да се отнасят до пълнотата на приложената документация, отстраняване на пропуски в същата, съгласно Устава на Организацията и настоящите правила;
 3. Заявленията за членство в Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес се докладват на първото редовно заседание на Управителния съвет по реда на тяхното постъпване;
 4. Управителният съвет може да покани на заседанието си представител на кандидата, при разглеждане на документите му за членство.

Член 5. Обявяване на решения на Управителния съвет по заявления за членство:

 1. Решенията на Управителния съвет за приемане на нови членове се обявяват, след подписване на протокола от Председателя на УС или от упълномощено от него лице;
 2. Секретариатът на БСК уведомява писмено кандидата за решението на УС.
 3. Решението по предходната точка се оформя като официален сертификат за членство в Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес и се предоставя на новоприетия член след заплащане на дължимия членски внос.
 4. Новоприетите членове се вписват в регистър на членовете на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес.

РАЗДЕЛ ІV - ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 6. (1) Документите по чл. Чл. 3, ал. 2, т. т. 4 и 5 се прилагат към документацията на кандидата от Секретариата на БСК, чрез публичния регистър на Агенцията по вписванията на Република България;

(2) При невъзможност от тяхното служебно прилагане, същите се изискват от заявителя.

Член 7. Настоящият правилник е приет на основание Раздел ІІІ. „Членство, права и задължения” от Устава на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, на заседание на Управителния съвет, проведено на 11.11.2013 г., и влизат в сила от 01.01.2014 г.

Прочетено: 889