СЪДЪРЖАНИЕ:

 

вж. АРХИВ (до 2014 г.)

Документ

Срок  - 31.дек.

ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО за периода 2014-2018 г.  
БИЗНЕС СРЕДА  
Дългосрочна програма за развитие на националните еталони на РБ - 2013-2017 г. 2017 г.
Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България 2014-2020 г.  2020 г.
Национална стратегия за насърчаване развитието на МСП -  2014-2020 2020 г.
   
ФИНАНСИ И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА  
Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г.  2017 г.
Споразумение за партньорство на РБ, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. 2020 г.
   
МЕЖДУСЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ  
Конвергентна програма 2013-2016 г. 2016 г.
Конвергентна програма 2014-2017 г. 2017 г.
Стратегия за развитие на Националната статистическа система (2013-2017 г.) 2017 г.
Национална програма за развитие: България 2020 2020 г.
Национална програма за реформи 2012-2020 г. 2020 г.
   
ЕНЕРГЕТИКА и ОКОЛНА СРЕДА  
Стратегически план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море n.a.
Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие n.a.
Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в РБ n.a.
Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015 г. 2015 г.
Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор до 2015 г. 2015 г.
Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксит, азотни оксиди, летливи органични съединения и амоняк в атмосферния въздух 2018 г.
Национален план за действие за енергията от ВЕИ 2020 г.
Енергийна стратегия на РБ до 2020 г. 2020 г.
Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспортния сектор 2008-2020 г. 2020 г.
Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомаса за периода 2008-2020 г. 2020 г.
Актуализиран Национален план за действие по управление на устойчивите органични замърсители в България 2012-2020 г. 2020 г.
Трети Национален план за действие по изменение на климата 2013-2020 г. 2020 г.
Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030 г. 2030 г.
Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор 2037 г.
   
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Национална жилищна стратегия на РБ n.a.
Национална програма за обновяване на жилищните сгради в РБ n.a.
Дългосрочна програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър 2001-2015 г. 2015 г.
Актуализирана Стратегия за децентрализация 2006-2015 г. 2015 г.
Стратегия за управление и развитие на ВиК в РБ 2020 г.
Регионален план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г. 2020 г.
Регионален план за развитие на Югозападен район 2014-2020 г. 2020 г.
Регионален план за развитие на  Югоизточен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. 2020 г.
Регионален план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г. 2020 г.
Регионален план за развитие на Северния централен район 2014-2020 г. 2020 г.
Регионален план за развитие на Северозападния район 2014-2020 г. 2020 г.

Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г.

2020 г.
Национална стратегия за регионално развитие на РБ за периода 2012-2022 г. 2022 г.
Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в РБ за периода 2014-2023 г. 2023 г.
   
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ  
План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване в РБ n.a.
Политика в областта на електронните съобщения на РБ n.a.
Програма за осигуряване на интегрирани пространствени бази данни в РБ n.a.
Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в РБ 2012-2015 г. 2015 г.
Национална програма "Цифрова България 2015" 2015 г.
Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020 г. 2020 г.
Национална пътна карта за научна инфраструктура до 2020 г. 2020 г.
Стратегия за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база 2030 г.
   
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЗАЕТОСТ  
Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 г. 2015 г.
Национална стратегия на РБ по миграция и интеграция 2008-2015 г. 2015 г.
Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете 2009-2015 г. 2015 г.
Национална концепция за социална икономика 2014-2015 г. 2015 г.
Национална програма за младежта 2011-2015 г. 2015 г.
Национална стратегия за младежта 2010-2020 г. 2020 г.
Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г. 2020 г.
Актуализирана стратегия по заетостта на РБ 2013-2020 г. 2020 г.
Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество 2010-2020 г. 2020 г.
Дългосрочна стратегия за заетостта на хората с увреждания 2011-2020 г. 2020 г.
Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г. 2020 г.
Национална стратегия за интегриране в българското общество на лицата, получили международна закрила в РБ 2020 г.
Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора 2012-2030 г. 2030 г.
Актуализирана Национална стратегия за демографско развитие на населението в РБ 2012-2030 г. 2030 г.
   
ОБРАЗОВАНИЕ  
Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2013-2015 2015 г.
Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства до 2015 г. 2015 г.
Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015 г. 2015 г.
Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 2013-2020 г. 2020 г.
Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни техлоногии в образованието и науката на РБ (2014-2020 г.) 2020 г.
Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020 г.) 2020 г.
Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г. 2020 г.
Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020 г.) 2020 г.
Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в РБ за периода 2015-2020 г. 2020 г.
Стратегия за развитие на висшето образование 2020 г.
   
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  
Национална здравна карта на РБ n.a.
Концепция за по-добро здравеопазване n.a.
Концепция за преструктуриране на системата за болнична помощ 2017 г.
Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017 г. 2017 г.
Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. 2020 г.
Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ в РБ в периода 2014-2020 г. 2020 г.
Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 г. в България 2015-2020 г. 2020 г.
   
ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ  
Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в РБ n.a.
Национална стратегия за развитие на горския сектор в РБ 2013-2020 2020 г.
Национална стратегия за развитие и лозарството и винарството в РБ (2005-2025 г.) 2025 г.
   
ТРАНСПОРТ  
Стратегия за развитие на транспортната система на РБ за периода до 2020 г. 2020 г.
   
ТУРИЗЪМ  
Стратегически план за развитие на културния туризъм n.a.
Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 2030 г.
   
ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ  
Национален план за защита при бедствия n.a.
Стратегия за продължаване реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в ЕС n.a.
Стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на европейските общности n.a.
Национален план за действие за пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген и за премахването на контрола по вътрешните граници на ЕС n.a.
Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност n.a.
План за намеса при извънредни ситуации, свързани със затрудняване на доставките или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти n.a.
Национален план за противодействие на тероризма n.a.
План за управление при кризи вследствие на терористична дейност n.a.
Стратегия за противодействие на изпирането на пари в РБ 2011-2015 2015 г.
Национална програма за защита при бедствия 2014-2018 г. 2018 г.
Стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014-2020 г. 2020 г.
Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2011-2020 2020 г.
Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор "Правосъдие" 2014-2020 г. 2020 г.
   
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ  
Военна доктрина на РБ n.a.
Концепция за подготовка на кадри за нуждите на отбраната на РБ n.a.
План за развитие на въоръжените сили на РБ n.a.
Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на РБ n.a.
Национална отбранителна стратегия 2020 г.
Стратегия за национална сигурност на Република България 2020 г.
Национална програма "България в НАТО и в Европейската отбрана 2020" 2020 г.
Стратегия за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база 2030 г.
   
ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ  
Национална стратегия за българските граждани и историческите български общности по света n.a.
Концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа "Едно гише" n.a.
Стратегия за обучение на служителите в администрацията n.a.
Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в РБ (2012-2015 г.) 2015 г.
Обща стратегия за електронно управление в РБ 2011-2015 г. 2015 г.
Стратегия за развитие на електронното управление в РБ 2014-2020 г. 2020 г.
Стратегия за развитие на държавната администрация 2014-2020 г.  2020 г.
 


СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Добави мнение