Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците е изготвен с цел привеждане на националното законодателство в съответствие с митническото законодателство на Съюза и прецизиране на разпоредбите с цел улесняване практическото им прилагане. Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за митниците са продиктувани от и са в пълно съответствие с гореизброените регламенти.
Митническото законодателство на Съюза е пряко приложимо в Република България, предвид което е направено предложение за отмяна на разпоредби, които уреждат материя и обществени отношения, вече уредени първично на ниво европейско митническо законодателство.
 

Дата на откриване: 29.2.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 14.3.2016 г.


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците
Добави мнение