Транспорт
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на транспорта, предложени за обществено обсъждане:

- Наредба за реда за служебно обследване на тежките ПТП, допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на МПС от две години, и водачи на МПС за обществен превоз или за собствена сметка на пътници и товари, и набелязване на мерки - срок до 08.04.2019

- Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България - срок до 01.4.2019 г.  

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета - срок до 30.03.2019

- Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция „Железопътна администрация" - срок до 11.3.2019 г. 

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 24 април 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета - срок до 22.3.2019 г.  

- Проект на Закон за държавните предприятия „Транспортно строителство и възстановяване” и „Съобщително строителство и възстановяване” - срок до 18.3.2019 г. 

- Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България - срок до 14.03.2019

- Проект на Закон за ратифициране на актовете на втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз - срок до 11.03.2019

- Проект на Методика за формиране на цените за ползване на автогари, както и пределните цени за автогарово обслужване - срок до 09.03.2019

 

 Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на транспорта

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, 854-01-83 от 14/11/2018 - Обединен законопроект