Транспорт
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на транспорта, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерски съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г.) - срок до 12.02.2020

- Наредба за преместваемите обекти и за информационните, рекламните и монументално-декоративните елементи на територията на пристанищата  - срок до 10.02.2020

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища - срок до 23.01.2020

- Наредба № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити - срок до 29.1.2020

- Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България - срок до 22.1.2020

 Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на транспорта-

- ЗИД на Закона за автомобилните превози - внесен в НС от МС на 08.01.2020

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, 854-01-83 от 14/11/2018 - Обединен законопроект