Проекти за нормативни промени в сферата на транспорта, предложени за обществено обсъждане:

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори - срок до 30.07.2021

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 20.06.2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища - срок до 30.07.2021

- Наредба за изм. и доп. на Наредба № H-1 от 9.01.2014 г. за регистр., първоначално определяне, поддържане на летат. годност, експлоатация на свръхлеки въздух. средства, обучение и изд. на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях - срок до 04.08.2021

- Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване... - срок до 02.08.2021

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България - срок до 30.07.2021

- Наредба № Н-22 за установяване на употребата на алкохол или наркотични вещества или техните аналози - срок до 30.07.2021

- Наредба за изменение на Наредба № 20 от 8.09.2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби - срок до 28.07.2021

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 17 октомври 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти - срок до 21.07.2021


Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на транспорта:

 

 


Транспорт
Добави мнение