Регионална политика
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на регионалната политика, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Наредба за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън нас. места и селища - срок до 22.07.2019

- Проект на Правилник за дейността на Помирителната комисия към Министерството на регионалното развитие и благоустройството - срок до 19.07.2019

- Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи - срок до 19.7.2019 г.  

 

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на регионалната политика

- Законопроект за допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди - внесен от ГЕРБ в НС на 12.04.2019

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация - внесен в НС от МС на 22.02.2019

- ЗИД на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление - внесен в НС на 29.06.2018

- ЗИД на Закона за местните данъци и такси - Внесен в НС от И. Веселинов и др. на 13.06.2018

- ЗИД на Закона за местното самоуправление и местната администрация - Внесен в НС от И. Веселинов и др. на 13.06.2018

- Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси - внесен в НС на 18.05.2018