Регионална политика
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на регионалната политика, предложени за обществено обсъждане:

Проект на Наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон - срок до 20.8.2018 г.

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на регионалната политика

- ЗИД на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление - внесен в НС на 29.06.2018

- ЗИД на Закона за устройство на територията, 853-04-21 от 14.06.2018 - обединен законопроект

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси - Внесен в НС от И. Веселинов и др. на 13.06.2018

-Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация - Внесен в НС от И. Веселинов и др. на 13.06.2018

- Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси - внесен в НС на 18.05.2018