Регионална политика
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на регионалната политика, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол - срок до 23.02.2019

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на регионалната политика

- ЗИД на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление - внесен в НС на 29.06.2018

- ЗИД на Закона за устройство на територията, 853-04-21 от 14.06.2018 - Обединен законопроект!

- ЗИД на Закона за местните данъци и такси - Внесен в НС от И. Веселинов и др. на 13.06.2018

- ЗИД на Закона за местното самоуправление и местната администрация - Внесен в НС от И. Веселинов и др. на 13.06.2018

- Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси - внесен в НС на 18.05.2018