Проекти за нормативни промени в сферата на регионалната политика, предложени за обществено обсъждане:

- „Проект на „Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.“. - срок до 20.04.2020

- Проект на Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията - - срок до 15.04.2020

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на регионалната политика

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, 053-04-9/04.03.2020 Обединен законопроект

- Законопроект за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България - внесен от БСП в НС на 24.07.2019

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация - внесен в НС от МС на 22.02.2019

- ЗИД на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление - внесен в НС на 29.06.2018

- ЗИД на Закона за местното самоуправление и местната администрация - Внесен в НС от И. Веселинов и др. на 13.06.2018

- Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси - внесен в НС на 18.05.2018

 


Регионална политика
Добави мнение