На 23 юни 2011 г., четвъртък, от 11.00 часа в залата на третия етаж на Министерския съвет ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Представителите на синдикатите, работодателите и държавата ще разгледат:

 

1. Проект за Постановление на Министерския съвет за определяне на минималната работна заплата за страната

 

2. Два проекта на закони за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

 

Документите, свързани с определянето на минималната работна заплата за страната ще се обсъдят на 21 юни 2011 г. на заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище. Заседанието на тази комисия ще се проведе в 10.00 часа в залата на етаж 5 в Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

 

На социалните партньори е изпратен проект на постановление за определянето на нов размер на минималната работна заплата за страната, в което е записано, че се определя от 1 юли 2011 г. размер на месечната минимална работна заплата от 270 лева и на минималната часова работна заплата 1,58 лева при нормална продължителност на работното време от 8 часа и при 5 дневна работна седмица.

 

В текста на проекта на документ е записано още, че размерът на минималната месечна работна заплата се определя за пълен месец. В преходните и заключителни разпоредби се допълва, че необходимите средства за периода от 1 юли 2011 г. до 31 декември 2011 г. за изпълнение на постановлението в бюджетните организации и дейности, се осигуряват в рамките на средствата по бюджетите на държавните органи, министерствата и другите бюджетни организации, трансфера от републиканския бюджет за самостоятелните бюджети и от извънбюджетни сметки, от собствени приходи на общините и от извънбюджетните средства.

 

Субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение  на лицата, наети по програми и мерки за заетост, определено в размер на 240 лева за пълен работен месец и 1,43 за часова работна заплата по Националния план за действие по заетостта, приет с Решение на Министерския съвет на 29 декември 2010 г., се променя съответно на 270 лева за пълен работен месец и часова работна заплата от 1,58 лева от 1 юли 2011 г.

 

По точка 2 от дневния ред на заседанието част от материалите за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване са обсъдени на заседание на Комисията по осигурителни отношения на 30 март 2011 г., а друга част ще бъдат разгледани на заседание на същата комисия на 16 юни 2011 г.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС)