Обсъждане на предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива ще се проведе на 14 май 2013 г., от 10.00 часа, в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (мтитс), заседателна зала, ет.3.

Срещата се провежда във връзка с представеното на 24 април 2013 г. от Европейската комисия Предложение за Директива и необходимостта от изработване на национална позиция, която да отразява гледните точки на всички заинтересовани страни и, едновременно с това, да представя единната българска позиция по този въпрос по време на предстоящите преговори в Съвета на ЕС.

Основна цел на предложението за директива е да гарантира изграждането на инфраструктура за алтернативните горива и прилагането на общи технически спецификации за тази инфраструктура в Европейския съюз.

Предложението изисква:

  • Държавите-членки да създадат национални рамки за политиката за развитието на пазара на алтернативните горива и тяхната инфраструктура.
  • Прилагането на общи технически спецификации и изграждането на минимална инфраструктура за алтернативни горива за транспорта, като електроенергия, природен газ и водород, което е от ключово значение за приемането на тези горива от потребителите и за по-нататъшното развитие и разгръщане на технологията от отрасъла.
  • Определяне на общи елементи на информацията за потребителите на горивата и за съвместимостта с превозните средства, която да бъде налична на колонката в точките за зареждане, в ръководствата на превозните средства, както и върху самите превозни средства.


Вж. Обобщена оценка на въздействието на предложената Директива.

Във връзка с подготовката на позицията на БСК молим заинтересованите организации и фирми да изпратят своите бележки и предложения до 10 май 2013 г. на адрес branch@bia-bg.com и/или kamen@bia-bg.com .

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обсъждане на проект на Директива на ЕС за разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива